49 – היסוד האריסטוטלי של ההלכה

מתוך מכתב:

הנושא היה שאלה למה גרמא בנזיקין פטור אע"פ שהוא מתכוון.

.

גרמא וודאי פטור מתשלומין ומכל דיני אדם גם אם התכוון להזיק. רק בדיני שמיים הוא חייב לשלם, ואז גם אם לא התכוון כיוון שבנזיקין אדם מועד לעולם וחייב בין שוגג בין מזיד בין אונס בין רצון.

אם למשל אני מסתכל על תפוח עץ רגיל, או על ציור של תפוח עץ שצייר גדול מאוד, לציור יש יותר כח. לכן משלמים עשרה מליון דולר על הציור, ועל תפוח רגיל פחות, אפילו שהוא יפה ואפשר לתלות אותו על הקיר והוא מה שהצייר ניסה לצייר, זה המקור והתכלית של הציור והוא אמור להיות עדיף ביופיו על הציור. תפוח זה ציור שהבורא בעצמו צייר.
כשאני מסתכל על התפוח אני תופש את האידיאה של תפוח משוקעת בחומר, ביחד עם החומר, בלי הפרדה. הצייר (אני מדבר רק על הכי גדולים, הקלסיקנים) יכול לתפוש את האידיאה של התפוח באופן קצת מופשט מהחומר, ואחר כך כדי להעביר את זה לאנשים אחרים הוא מחזיר את זה להיות מצוייר מחדש בחומר. אחרי שהוא החזיר את זה לציור זה עדיין מכיל תפישה של אידיאה מופשטת מחומר, ולכן יש לזה כח מיוחד.

למשל יש נשים שמציירות קו מסביב לעין בעפרון שחור. גם בגמרא זה היה. בלי הקו תופשים את צורת העין משוקעת בחומר, כאחד עם החומר. הקו גורם לעורר לראות את הצורה באופן קצת יותר מופשט מהחומר. ואז היא מקבלת כח יותר חזק. יש גם שעושות קו שחור סביב השפתיים או צובעות את השפתיים באדום, אדום זה גם צורה. לצורה יש כח וזה פועל על מי שמסתכל. כשפים ועבודה זרה מבוססים על זה. מתכוונים לצורה מופשטת, מביאים אותה לשדה של העולם החומרי על ידי שעושים פסל שמכיל ציור של אותה צורה, ואז יש לה כח לפעול.

כשלבן רדף אחרי יעקב והם הסכימו שלבן לא יעבור את המקום להרע ליעקב, הם עשו גל ומצבה. עשו ערימת אבנים. לפי התרגום בלעם הוא לבן ומה שרגליו נלחצו אל גדר הכרמים, זו המצבה ההיא שבאה וחסמה את הדרך שלו. המצבה זה ציור שמצייר את ההבטחה והברית. ויש לזה כח פעול, זה חוסם את הדרך.

בבבא בתרא פרק שני יש הלכות נזקי שכנים. אם אדם נוטע אילן בחצרו והשרשים צומחים והולכים לחצר חבירו והורסים לו את הבור, יש על זה דיני שכנים שלהרבה פוסקים זה מדרבנן או מתקנת יהושע וזה לא חיוב תשלומים כמו אבות נזיקין של בבא קמא. רבי חיים שאל שזה נכלל בד' אבות נזיקין של בבא קמא כי זה בור המתגלגל. והתירוץ שלו הוא שזה לא צורה של מעשה מזיק.
מה שפועל את הדינים זה ציור של צורת מעשה מזיק. זה מה שאומר הרב גוסטמן שהבאתי בבא קמא ג' א', שמה שגורם לחול דין מזיק וחובת תשלומין זה לא המציאות שהוא הזיק ולא מה שחברו נפסד, אלא הציור של צורת מעשה מזיק.
כאן הבאתי את המקור בברכת שמואל
https://gmarachidushim.wordpress.com/2010/04/29/%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F-%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A1%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7-%D7%91%D7%A2/

גם גרמא אינו ציור של צורת מעשה מזיק, לכן הוא פטור.

למשל מעשה קניין שאני מגביה או מושך, זה ציור שמצייר העברת בעלות, והציור פועל שהבעלות עוברת. גם מעשה קידושין זה ציור של הקשר וזה פועל את הקשר. תפילין זה ציור של עבדות, וזה פועל עבדות. כך כל המצוות והדינים, זה כמו כשפים רק בקדושה.
גם עדות היא העמדת ציור של העניין והציור פועל. למשל שני עדים שמעידים שראובן גנב משמעון זה ציור של גניבה והציור פועל חוב ממון לשלם. על הגל של יעקב ולבן נאמר שהוא עד. עד הגל הזה ועדה המצבה. כל עדות היא באופן כזה. זה מסביר הרבה מאוד עניינים מוקשים ותמוהים דיני עדות שכולם מצביעים בבירור לכיוון הזה.

כאן הם מקומות שאספתי דוגמאות שונות של היסוד הזה מכל מיני הלכות ובכל מיני זוויות:
ב"מ ב א
https://bavametzia.wordpress.com/2011/01/25/%D7%91%D7%91%D7%90-%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%A2%D7%90-%D7%93%D7%A3-%D7%91-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90/

ב"ק ג' א'
https://gmarabavakama.wordpress.com/2010/02/14/%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%AA-%D7%91%D7%91%D7%90-%D7%A7%D7%9E%D7%90-%D7%93%D7%A3-%D7%92-%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93-%D7%90/

וגם כאן יש סיכום וחזרה ואולי גם הוספות
https://gmarachidushim.wordpress.com/category/%D7%A1%D7%99%D7%9E%D7%9F-%D7%90-%D7%91%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%93-%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%A0%D7%96%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%9F-%D7%90%D7%93%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93-%D7%9C%D7%A2%D7%95%D7%9C/

בנושא של עדות כתבתי בתלמוד מוסבר על גיטין, נמצא בדף של בבא קמא. אפשר לראות לפי התוכן.
כשצורה מתגלמת בחומר, יש בזה מדרגות, לפעמים יותר ברור ולפעמים קצת פחות. ולפי זה יש מדרגות בכח שלה לפעול שינוי בעולם החומרי. צורה היא נפש ממש. הנפש של אדם מזיזה את הגוף החומרי שלו, כל הנפש שהיא הצורה מזיזה דברים חומריים בעולם. הכח להזיז הוא לא שחרו לבן אלא מדרגות של גווני אפור.
יש ראשונים שאומרים שגרמי זה מקרים שבהם הציור של מעשה מזיק הוא קצת יותר ברור משל גרמא, וקצת יותר מטושטש משל מזיק ממש. לכן יש בו מחלוקת, לדעה אחת הוא לגמרי כמו גרמא ולדעה אחרת הוא לגמרי כמו מזיק ממש, ואילו בגרמא לדברי הכל פטור. ויש אומרים שגרמא וגרמי הם אותו דבר, זה תלוי בלימוד הפשט בכמה סוגיות.

לזה התכוונתי כשאמרתי שרבי חיים החזיר את ההתכלות של אריסטו ללימוד הגמרא. הרב גוסטמן קיבל ממנו, במישרין או בעקיפין. לפני רבי חיים לא היה תירוץ לשאלה למה אילן ששרשיו הורסים את הבור זה לא בור מתגלגל שחייב מדיני ד' אבות נזיקין (ולעוד אינספור שאלות כאלה). מתוך האילוץ היו שאמרו פילפולים מוזרים, שטחיים, ולגמרי לא משכנעים. הרוב פשוט התעלמו מהשאלות האלה שהן יסודות ההבנה של כל המקצועות בתורה. לכן רבי חיים כל כך תפס ושינה את כל עולם הלימוד.

.

.

החוק של המדינה (שבו כמובן מי שהזיק בגרמא וודאי ומיידי ובכוונה חייב) הוא לא אריסטוטלי ולא עוסק בכשפים ואידיאות. הוא מעשי.
בדרשות הר"ן ותשובת הרשב"א כתבו שמה שירושלים חרבה בגלל שהעמידו את דבריהם על דין תורה, זהו משום שחשבו שדיני תורה הם חוקים שיכולים לסדר את החברה באופן מעשי. מה שנקרא בלימודי המשפטים בארץ "משפט עברי".
הם אומרים שדינים מעשיים לתקן את סדרי החברה זה התפקיד של המלך, הוא עושה מה שדרוש לחברה באותו זמן והורג וקונס וכו' לא לפי דיני התורה אלא לפי ההגיון האזרחי שלו. כמו החוקים האזרחיים של המדינות היום. חוקי התורה לא שייכים לזה, אלא הם רק עניינים שנועדו כדי שיחול עלינו העניין האלוהי. ואסור לערבב בין הדברים.
בדיני התורה יש ציור של תיקון סדרי חברה, אבל זה רק ציור סכמטי. כמו שהאות ב' זה ציור של בית. אין הכוונה שאפשר לגור בבית הזה באמת.

הבאתי את דבריהם כאן:

https://gmara.wordpress.com/%D7%A2%D7%9D-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-%D7%95%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA/

באמצע האריכות שם יש כותרת מודגשת:
"מקורות לכך שדיני התורה אינם אמורים להיות "מערכת משפטית", ושמחשבה על "מדינת הלכה" היא היפך התורה."
תחפש את הכותרת ושם מובאים המקורות כלשונם.

2 מחשבות על “49 – היסוד האריסטוטלי של ההלכה

 1. קודם כל דילגת על 48.
  שנית שאלה:
  והיה ונניח ועם ישראל יחזור בתשובה. לפי דבריך צריך להשאיר את המדינה חילונית ודמוקרטית כפי שהיא עד היום. אז איזה מקום יהיה לדיני התורה ולהלכה במציאות ההיא?
  אני שואל רק כדי להבין את דבריך היטב.

 2. סימנתי במספר 48 רשימה ישנה שראיתי שכל פעם אני צריך לציין אליה ויותר קל לציין לפי מספר. זה מופיע בצד ברשימת הקטגוריות.

  כשהיה דוד המלך, לפי הר"ן והרשב"א דוד המלך דן לפי מה שהחברה צריכה לתיקון שלה לפי צורך השעה מצד הסברא האנושית הטבעית של המלך ולא לפי ההלכה. וזו לא היתה מדינה חילונית דמוקרטית.
  שמעתי פעם שיעור של הרב אורי שרקי, הוא ביאר היטב את העניין שיש למלך ספר תורה נוסף. הוא הראה איך בספר השני המלך לומד בדרך לימוד אחרת ממה שלמדו חז"ל את התורה. הוא לומד לפי סברא אנושית ובאופן קריאה של פשט אנושי. כי זה לצורך שהשכל האנושי הטבעי ה"אזרחי" שלו יתייעץ עם התורה במישור הזה. המעשי הפשוט, אותו מישור שבו עוסקים חוקי כל המדינות בכל הזמנים.
  אם יש נביא וכו' ואפשר להעמיד מלך לפי דיני התורה, המלך ישלוט ברצון הקב"ה ובבחירתו ולא תהיה דמוקרטיה. בגלות קהילות ישראל נהגו שמי ששולט הוא ז' טובי העיר, ויש פרנסים שממונים על הציבור, זה כבר נזכר בגמרא. זה מנגנון שלטוני שקרוב לדמוקרטיה, ויש מקומות שנהגו לעשות ממש בחירות ויש שהניחו לרב העיר לקבוע. המנגנון הזה נגזר מדיני מלך, זה אופן של קיום הלכות מלך בחלק שאפשר לקיים. כך יש להוכיח מהמקורות, יש בזה דיני מלך כמו לא להעמיד גר או שזה עובר בירושה ועוד. כתבתי על זה באורך והבאתי מקורות באתר של התשובות לגבי מנהגי הקהילות בימינו וכל המושג של קהילה.
  המלך ינהל את המערכת האזרחית לפי דעתו והתייעצותו עם ספר התורה שלו, והעם ישמע למלך וגם יקיים את המצוות ההלכתיות של משפטים. המערכת ההלכתית היא ברירת מחדל, כלומר אם המלך לא רואה צורך לחדש תיקון מיוחד או חוקים מיוחדים, ממילא מה שעושים מבחינה משפטית זה את ההלכה. אבל לא כי ההלכה היא התיקון של הסדר החברתי אלא כי אין צורך לעשות שום דבר כדי לתקן את הסדר החברתי, הוא טוב כמו שהוא בלי התערבות, ואת המצוות גם של המשפטים מקיימים רק כדי שיחול עלינו העניין האלוהי.
  .

  לפי זכרוני כמדומני שהרב שרקי אמר דברים שקרובים למה שכתבתי כאן בעניין המקום של ההלכה ושל המלך, והחילוק ביניהם, כך שיש לזה הכשר מהצד הלאומי (:

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s