54 – הלכות דעות. מהות עבודת השם.

הקדמה בעניין דרך לימוד פשט דברי התורה. פשט מול פונדמנטליזם. 

אליהו זוטא (איש שלום) פרשה טז:
""אמרו אחיכם שונאיכם מנדיכם" (ישעיה ס"ו ה') .

"אחיכם" – אלו בעלי מקרא ששונאין לבעלי משנה.

"שונאיכם" – אלו בעלי משנה ששונאין בעלי תלמוד.

"מנדיכם" אלו מלמדי תינוקות שקורין ואין שונין, ואם קורין ושונין אין בהם דעת, ואסור לכבדן, ומכבדן יורש גיהנם לעצמו."

להמשיך לקרוא