52 – ביאור דברי התניא על ב' נפשות. מושגי יסוד בקבלה. האם מותר לעבוד שלא לשמה. מידה אמצעית. יצר הרע

ספר התניא ליקוטי אמרים פרק א (הדגשתי מושגים קבליים שברצוני להתעכב עליהם בהמשך, בעיקר "התלבשות", "מזון", "כסא" ו"קליפה". הסוגריים המרובעים הם ממני, הסוגריים העגולים הם במקור):

"אך ביאור הענין, על פי מה שכתב הרב חיים ויטאל ז"ל בשער הקדושה (ובעץ חיים, שער נ', פרק ב') [לקמן אביא את המקורות האלה], דלכל איש ישראל, אחד צדיק ואחד רשע, יש שתי נשמות, וכדכתיב (ישעיהו נז טז): "ונשמות אני עשיתי", שהן שתי נפשות.

להמשיך לקרוא