31 – האם לשיטת הרמב"ם יש מצווה לשוב בתשובה.

בהתחלת הלכות תשובה כתב הרמב"ם:
"כל מצות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות לפני האל ברוך הוא, שנאמר: "איש או אשה כי יעשו וגו' והתודו את חטאתם אשר עשו" (במדבר ה, ו-ז), זה וידוי דברים. וידוי זה מצות עשה."

מכאן דייקו שהמצווה היא רק על הווידוי, ואין מצווה על התשובה.

ויש לשאול, כתוב "כשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות". למה שיעשה תשובה, הרי אין על זה חיוב?

להמשיך לקרוא