3 – בעניין טוב ורע ומקומם בעבודה הנפשית. מלחמת היצר

מתוך מכתב. בעניין המשמעות של טוב ורע בעבודה העצמית הנפשית. השאלה גם האם טוב ורע משמעותם 'מציאות' או 'מציאות של אי-מציאות', כמו שיש בשיחות רבי ירוחם.
.
.