267 – בדעת הרמב"ם במלאכה שאינה צריכה לגופה (בהלכות שבת)

לשון השאלה:

"השאלה היא שאלה ידועה מאוד וכבר רבים התייחסו אליה אך אני מרגיש שמשהו כאן לא סגור עד הסוף. כידוע פסק הרמב"ם כר' יהודה שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב אלא שבמקומות רבים נראה שהוא פוסק שפטור (כגון במפיס מורסא, פרק י יז, וכן ראה יב ב; ח ד; י יז), ולשאלה זו אמנם נדרשו הרב המגיד וגם ר' חיים מבריסק התייחס ועוד (כשעיקר התירוץ הוא שהמקרים החריגים הם לא בדיוק מלאכה וכד'), אך משהו תפס אותי במה שכתב העולת שבת שכתב (הפוך מהם): "אפשר דסבירא ליה [להרמב"ם] עיקר כר' שמעון דסבר דמלאכה שאינה צריכה לגופא פטור". אך כיצד?? הרי הרמב"ם כותב במפורש הפוך! אני מרגיש שיש כאן חשיפה של איזה "סוד" בדין מלאכה שאינה צריכה לגופה (הרי ברור שהעולת שבת לא טעה בדבר משנה) אך אני לא בטוח מה"

להמשיך לקרוא