237 – ביאור בדעת הרמב"ם שאריסטו הוא מגופי תורה של תורת משה, והוא האמונה הישראלית ופנימיות התורה, שהרי המטאפיזיקה היא מעשה מרכבה (ובעניין שפה הסכמית)

בספר משנה תורה, ארבעת הפרקים הראשונים הם ראשי פרקים של תורת אריסטו (כלשון הרמב"ם שם "טיפה מן הים"), לקוחים כמעט מילה במילה מכתבי אריסטו (חלקם בניסוחים של מפרשו הגדול – אבן סינא). אין להם מקור בחז"ל, לכן גם אין עליהם פירוש כסף משנה ומגיד משנה, שדנים בסוגיות חז"ל שמהן נובעות ההלכות שבמשנה תורה, ואינם עוסקים בלימוד אריסטו.

להמשיך לקרוא