224 – ביאור מהו אשה מזרעת תחילה

לשון השואל:

"אמרו חז"ל בנידה דף ל"א ע"א: אמר רבי יצחק אמר רבי אמי אשה מזרעת תחילה יולדת זכר, איש מזריע תחילה יולדת נקבה שנאמר (ויקרא יג, כט) אשה כי תזריע וילדה זכר."

ומעולם לא הבנתי מה שייך "אשה מזרעת תחילה"?"

להמשיך לקרוא