20 – המשך על עולם הבא, מה זה שכל עיוני, ועל דברי חסידות ורוח הקודש

מתוך מכתב.

המכתב מר' שמעון כהן עסק בכמה דברים שבהם יש מחלוקת בין הכותב לביני. אעתיק אותו בשלמותו כאן בתגובה הראשונה. (לפי מתן רשות מהכותב)

נקודה אחת מדבריו שהתייחסתי אליה היא השאלה האם לפי הרמב"ם שעולם הבא תלוי בידיעת האמת על הבורא, השגת המושכלות השכליות, כמו שכתב בהלכות תשובה פרק ח' הלכה ג' ובעוד הרבה מקומות, עולה שעולם הבא יש רק לחכמים גדולים ולא לאנשים פשוטים.

נקודה שניה היא מה שכתב:

"עוד הסתכלות לגבי העולם הבא שחשבתי, שלכאורה ההסתכלות לגבי העולם הבא זה שהעולם הבא זה שכר על עבודת האדם אבל באמת עולם הבא  הוא מטרת הבריאה מצד הבורא שרצה להטיב לנבראיו, ולכן כוונת הבריאה שהיא להטיב לנבראיו חייבת להתקיים גם אם מצד הבחירה של בני האדם לא בחרו בדרך הישר  , ומדרכי ההנהגה העליונה לתקן את כל הנבראים שיזכו לחיי העולם הבא כיון שזה רצון הבורא.

וראיתי מביאים בשם האר"י ז"ל : " וכל ישראל יש להם חלק לעוה"ב כו' רק שזה יתקן עצמו בזמן מועט וזה בזמן מרובה, לכל אחד ואחד כראוי לו לפי מעשיו ומדרגתו מוכרח הוא לסבול יסורים כ"כ לפי ערך כו'. אבל סופם הוא להמנות עם הצדיקים ומשום זה שהקב"ה כביכול מטריח את עצמו עם רשעים כאלו לתקנם כו' בשביל שהם נצר מטעי שהוא נצחיי"

 

להמשיך לקרוא