124 -בשאלה למה לא נכון לקצוץ איבר כדי להמנע מעבירה (דן גם בשאלה למה נברא האדם בגוף חומרי נוטה לחטא)

מתוך מכתב:
השאלה היתה לגבי מי שלא יכול להימנע מעברה אלא אם כן יכרות איבר מגופו, מה בדיוק ההסבר התורני שמבאר עניין זה.
אחר כך גם שאלה על לחיצת יד לאשה, על מי שעשה כן בהיסח הדעת בשכחה של רגע ומרגיש שעבר עברה חמורה.