עוד משהו לגבי פרומקייט

קיבלתי מכתב שבו הכותב האיר עיני בדבר נפלא.

במשנה הראשונה במסכת ברכות כתוב:

"מאימתי קורין את שמע בערבין?

רבן גמליאל אומר: עד שיעלה עמוד השחר.

מעשה ובאו בניו מבית המשתה, אמרו לו: לא קרינו את שמע. אמר להם: אם לא עלה עמוד השחר, חייבין אתם לקרות."

.

להמשיך לקרוא