בגדר מהו עם ישראל

מתוך מכתב. אין כאן חידושים ועמקות בסוגיא אלא דברים פשוטים, ובמק"א הארכתי בזה יותר לעומק ובהיקף. רק בגלל ענייני דיומא שמתרבים המזייפים את התורה כאילו יש עליונות גזע לעם ישראל על פני עמים אחרים ראיתי לנכון לפרסם את זה.
.
.
ברמב"ם בהלכות איסורי ביאה פרק י"ג כתב:

(א) בשלושה דברים נכנסו ישראל לברית: במילה וטבילה וקרבן. (ב) מילה היתה במצרים, כשנאמר: "כל ערל לא יאכל בו" (שמות יב מח). מל אותם משה רבנו, שכולם ביטלו ברית מילה במצרים חוץ משבט לוי. ועל זה נאמר: "ובריתך ינצרו" (דברים לג ט). (ג) וטבילה היתה במדבר קודם מתן תורה, כשנאמר: "וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם" (שמות יט י). וקרבן כשנאמר: "וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עלת" (שמות כד ה) – על ידי כל ישראל הקריבום.

(ד) וכן לדורות, כשירצה הגוי להכנס לברית ולהסתופף תחת כנפי השכינה, ויקבל עליו עול תורה, צריך מילה וטבילה והרצאת קרבן. ואם נקבה היא טבילה וקרבן, שנאמר: "ככם כגר" (במדבר טו טו) – מה אתם במילה וטבילה והרצאת קרבן, אף הגר לדורות במילה וטבילה והרצאת קרבן.
.

.
משמע מכאן שיש ברית ויש ישראל והם שני עניינים נפרדים. כי ישראל לפני הברית לא היו בברית והוצרכו להכנס לברית. וכמו שהם נכנסו לברית באותה מידה ממש כל גוי יכול להכנס לאותה ברית עצמה ואין הבדל ביניהם לגבי השייכות שלהם לברית הזו.
מזה מובן שישראל הכינוי מתייחס למשפחה מסויימת. כשהיא גדלה היא נקראה עם. והעם הזה היה תלמיד של אברהם אבינו ועמו נכנס הקב"הלברית. אותה ברית פתוחה ועומדת וכל מי שירצה יכנס אליה. משמע שלגבי השאלה מי בן ברית ומי אינו בן ברית אין לזה שום שייכות למוצא אתני ומשפחתי וכל כיו"ב.
להמשיך לקרוא