29 – בעניין השגחה פרטית לפי הרמב"ם, האם היא על כל דבר. טוען שהרמב"ם סובר כהבעש"ט בזה.

מתוך מכתב
.

מכתב קצר (אחריו אעתיק מכתב יותר ארוך באותו עניין):
"הרמב"ם אומר שהבורא ממציא כל נמצא, והרמב"ם מאריך שהבורא לא עושה דברים סתם בלי סיבה (מו"נ ג כה), והרי אם הוא ממציא הכל אינו פעולת הבל אלא בכוונה ורצון.
וביסוה"ת פרק ב'
"כל הנמצאים חוץ מן הבורא מצורה הראשונה עד יתוש קטן שיהיה בטבור הארץ הכל מכח אמתתו נמצאו ולפי שהוא יודע עצמו ומכיר גדולתו ותפארתו ואמתתו הוא יודע הכל ואין דבר נעלם ממנו."
ובמו"נ כשהוא מתווכח עם השיטה שהוא מציג אותה שם כשיטת אריסטו (לענ"ד הרמב"ם ידע שאריסטו עצמו סבור אחרת, רק היתה לו סיבה להציג את שיטת אריסטו כמו שהיה מקובל בימיו ועל זה להתווכח ואכמ"ל) הוא אומר במו"נ ב כב לגבי אם הבורא ירצה להאריך כנף של יתוש, שזה כלול בשיטת הרמב"ם שם שכתב: "אבל כשנאמין שזה כולו בכוונת מכוין פעלו ויחדו "
ובמו"נ א נח כתב:
"ואחר כן השגנו שזה הנמצא – אין מציאותו אשר הוא עצמו מספיק לו אמנם שיהיה נמצא בלבד אבל שופעות מאתו מציאויות רבות – ואין זה כשפע החום מן האש ולא כחיוב האור מן השמש אבל שפע שימשיך להם תמיד עמידה וקיום וסידור בהנהגה מתוקנת כמו שנבאר – ואמרנו בו מפני אלו הענינים שהוא יכול וחכם ורוצה והכונה באלו התארים – שאינו לואה ולא סכל ולא נבהל או עוזב; וענין אמרנו 'לא לואה' – שמציאותו יש בה די להמצאת דברים אחרים זולתו וענין אמרנו 'לא סכל' –שהוא משיג – כלומר חי כי כל משיג חי – וענין אמרנו 'לא נבהל ולא עוזב' – כי כל אלה הנמצאות הולכות על סדר והנהגה לא נעזבות והוות כאשר יקרה אלא כהיות כל מה שינהיגהו הרוצה – בכונה ורצון"
ושם א נב:
"; אבל כל פעולותיו ית' המתחלפות כולם בעצמו לא בענין מוסף על עצמו. "
פשוט מזה שכל תנועת כנף זבוב וכל עלה שנופל זה ברצונו המכוון של הבורא, על סדר הנהגה ואל נעזבות במקרה. וזה ממש כמו שאומרים בשם הבעש"ט.
מה שהרמב"ם מדבר עליו בשם "השגחה", הכוונה שיש גילוי איך מה שקורה למושגח קשור למעשיו של המושגח. השגחה זה גילוי השכר ועונש שיש בכל מה שקורה, זו ההגדרה של השגחה. דו"ק ותשכח בכל מקום שהוא מדבר על השגחה שברור שהוא מדבר על הגילוי של הצדק של שכר ועונש. על זה הוא אומר שמי שאינו חכם לא מתגלה לא הקשר בין מעשיו למה שקורה לו בהגיון של שכר ועונש וצדק, וזה הפירוש שהוא נעזב ליד המקרה ואין לו השגחה. וכ"ש שאין גילוי הנהגת שכר ועונש בבעלי חיים. אבל הבורא בוודאי יודע ומתכוון ורוצה כל על מה שקורה לו, רק שהבורא שומר את ההגיון של מה שקורה לעצמו (או שזה נעשה בצדק אלוהי שלא גלוי לנו, או שזה נעשה ברצון ושכל אלוהיים שאין לנו שום התחלת תפישה בהם, אבל זה לא סתמי ומקרי).
יש עוד עניין אחר של השגחה, מה שביאר במו"נ ג נ"א, שאדם ששכלו בפועל גמור, ההשגחה שעליו היא באופן שלא ייתכן שיאונה לו כל רע (יש סיפורים בגמ' שמלאך המוות חיכה עד שיפסוק לרגע מתלמודו כי לא היה יכול לגעת בו). זה משום שמי ששכלו בפועל גמור הוא דבק בשכל הפועל וזוכה מזה למציאות שלמה. פחות מזה הוא השגחה שהיא באופן של גילוי השכל ועונש. זה הביאור במו"נ א כד לגבי מרים, שסרה ממנה ההשגחה ונעשתה מצורעת. והרי ברור שלהיות מצורעת זהו השגחה, אלא סרה ההשגחה של דבקות שלמה ומוחלטת בשכל הפועל וירדה למדרגת השגחה של שכר ועונש.
במו"נ ב יט, בחצי השני של הפרק, הוא אומר יש דברים מקריים שברור שאין בהם שום שכל, ולמשל פיזור הכוכבים בשמיים, למה באיזור מסויים הם צפופים ובאיזור אחר מרווחים. הוא כותב שפשוט אצלו שלא ייתכן למצוא לזה הסבר שכלי, ודווקא מזה מתגלה מציאות הבורא בעולם ודווקא באופן של חידוש העולם, כלומר כאן מתגלה הרצון האלהי ולא השכל האלהי.
יש מקום לשאול אולי הכוכבים מפוזרים במקרה סתמי לגמרי, כמו דעת הפיזיקה המודרנית, וזה לא מגלה שום דבר. כתבתי על זה באריכות, זה העניין של ייחוד שהרמב"ם מקבל מהכלאם,  כנראה כי המציאות יכולה להיות באופן שלא מוכרע, או לא להיות קיימת (מו"נ א לז, המציאות היא מקרה שנפל בעצם)  וכל הכרעה נעשית אם לא מכח חכמה וחוק טבע וסיבה אז בהכרח ברצון אלוהי פשוט שהוא מעל כל השגת שכל וחוקיות. ואכמ"ל
במטאפיזיקה ספר אפסילון פרק ג אריסטו גם כותב את היסוד הזה ומאריך בזה. הוא כותב שיש דברים שקורים בטבע בלי חוקיות ובלי סיבתיות, במקרה גמור. אחרת הטבע היה דטרמיניסטי. מה שקורה בלי חוקיות הוא קשור למה שקורה באופן סיבתי ומבטל את האפשרות לצפות את העתיד. זה לא מעשים אנושיים שנובעים מבחירה חופשית אלא מקרים שקורים בטבע בלי חוקיות סיבתית. ומזה מתגלה התערבות הרצון האלוהי בטבע, רצון שהוא מעל כל שכל והבנה וחוקיות ואינו מתגלה בדרך של צורות. וע"ע שם גם בפרק ב. כתבתי על זה באריכות.
קדמות העולם זה הצד של גילוי החכמה האלהית בטבע שזה עניין הצורות והחוקיות וסיבתיות, וחידוש העולם הוא הצד של גילוי הרצון האלוהי שהוא מעל כל שכל אנושי. בעומק שני הצדדים קיימים והם לא באמת סתירה. לענ"ד הכפילות הזו בין מישור השכל למישור הרצון הוא נושא מרכזי שעובר בכל המו"נ וזו הסתירה מהסוג השביעי שדיבר בהקדמה.
הכעס העצום על המדברים הוא שהם לקחו רק את מישור הרצון וזרקו את מישור החכמה. והאמת שצריך לדעת דווקא להחזיק את שניהם כאחד למרות שהם נראים כסותרים.:
עד כאן המכתב הקצר
.
.
.
(עוד מכתב קצר בזה:

וודאי שיש השגחה כל הזמן מצד הבורא.
מורה נבוכים ג יז:
"וכן מכלל פנות תורת משה רבנו – שהוא ית' לא יתכן עליו העול בשום צד מן הצדדים ושכל מה שיבוא לבני אדם מן הרעות והמכות או ישיגם מן הטובות לאיש אחד או לקהל הכל הוא על צד הראוי במשפט הישר אשר אין עול בו כלל; ואפילו אם נכנס קוץ ביד אדם והוציאו מיד לא היה זה רק על צד העונש לו ואילו השיג למעט הנאה היה זה גמול לו – וכל זה בדין והוא אמרו עליו ית' "כי כל דרכיו משפט וגו'"; אלא שאנחנו נסכול אפני הדין ההוא:"
.
וכן שם א ע"ב:
" והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו, וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על הבדלו יתעלה מן העולם והנקותו ממנו, והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הדק הפחות; "
.
.

רק שמי שאינו חכם לא זוכה שזה יתגלה אליו. מבחינת הצד שלו, מהמבט שמתוך החיים שלו, נראה לו שהכל מסור ליד המקרה. אם הבורא לא מגלה לו את ההשגחה אין לו יכולת לראות אותה. מי יכול להבין את מחשבות הבורא וסיבותיו וחשבונותיו וכו'. לא רק שהם חכמים מאוד, הם בכלל מעל ומעבר לכל מושג של שכל אנושי. אנחנו חושבים לפי מושגים אנושיים מצומצמים ומוגבלים, זה בכלל לא כלים שיכולים להשיג את הבורא האינסופי שהוא מעל לכל הגדרה ולכל מושג. הבורא צריך לחדש משהו מיוחד כדי לצמצם ולהנמיך את הדברים למצב ששכל אנושי יכול לקלוט. זה חסד שהוא עושה לנו. ולזה זוכה רק מי שחכם.
זה מה שכתב במורה נבוכים ג י"ז ובעוד מקומות שם:
"והבן דעתי עד סופו והעלהו בידך שאני לא אאמין שיעלם מהאלוה ית' דבר או איחס לו לאות אבל אאמין שההשגחה נמשכת אחר השכל ומדובקת בו מפני שההשגחה אמנם תהיה ממשכיל ואשר הוא שכל שלם שלמות אין שלמות אחריו; אם כן כל מי שנדבק בו דבר מן השפע ההוא – כפי מה שישיגהו מן השכל ישיגהו מן ההשגחה; זהו הדעת הנאות אצלי למושכל ולכתובי התורה."

מי שיש לו קצת שכל יזכה שיתגלה לו קצת השגחה. לעיתים רחוקות ובאופן לא ברור. מי שיש לו הרבה שכל בכל דבר שקורה לו הוא יראה מייד שזה השגחה הכי ברורה. כמו מרים הנביאה שדיברה על משה ומייד קיבלה צרעת, ועוד נאמר לה בנבואה שהצרעת היא בגלל זה. הכי ברור שיכול להיות.

השאלה היא האם אנחנו יכולים לחשוב שאנחנו חכמים. לפי מה שהרמב"ם מדבר על חכמה וחכמים נראה שאנחנו כולנו לא ממש שייכים לזה. לכן אם נראה לנו שקרה לנו משהו בהשגחה פרטית, או שנאמין שאנחנו חכמים וזה באמת, או שנקבל שאנחנו לא חכמים ואז נצטרך להתייחס לזה כמו אל דמיון או צירוף מקרים חסר משמעות. יש אשה בארצות הברית שזכתה ארבע פעמים בלוטו (הסיכוי הוא אחד ל 18,000,000,000,000,000,000,000,000 שזה יותר ממספר הכוכבים ביקום (על פי הערכות האסטרונומים), או מספר גרגירי החול על כדור הארץ. (זה היה כתוב בעיתון, לא חישבתי בעצמי)), האם הגיוני שבאמת היא כזו צדיקה אמיתית ובעלת חסד אמיתית שהבורא עשה לה את זה בהשגחה גלויה כשכר על מעשיה הטובים וחכמתה (כי מעשים טובים שלא באים מחכמה לא באמת נחשבים למעשים טובים)? היא אפילו לא חתמה על הוראת קבע לישיבה ולא שום דבר כזה. בכלל לא יהודיה. אלא אפילו דבר כזה יכול להיות צירוף מקרים. אנחנו מאוד רוצים להרגיש שדברים קורים לנו לא סתם, אבל העובדה המצערת היא שיש גם צד שזה סתם צירוף מקרים, ואם אנחנו לא במדרגה של חכמה לזכות להשגחה גלויה, עלינו לקבל את זה כצרוף מקרים כדי לא להשתבש בדמיונות כוזבים.)

.
.
.
.
מכתב יותר ארוך באותו עניין:
.
.
מה שבמיוחד מחזק את האתר זה קושיות טובות. בקושיות שלך אתה מגיע למקומות העמוקים ביותר.
.
במורה נבוכים א' ע"ד כתב שיש למדברים דרך להוכיח את מציאות הבורא, מכך שדברים שקורים במקרה (לדעתם הכל הוא במקרה, לשיטתם אין כלל חוקיות של טבע ואין סיבתיות) יכולים להיות באופן אחד ויכולים גם להיות באופן שני, ואין שום סיבה שיהיו כך או אחרת. ומה קבע שלבסוף היו כך ולא אחרת? אלא בהכרח הבורא הכריע את זה [בלשון אבן תיבון "ייחד" שיהיה כך] ומזה מוכח שיש בורא.
למשל אם אתה זורק מטבע והוא יכול ליפול על צד זה או צד שני (נניח שחוקי הפיזיקה לא מכריחים את זה. במק"א ביארתי שאינם מכריחים ואכמ"ל). הוא נפל על צד א'. עכשיו תשאל הרי היה יכול ליפול גם על צד ב', מה הכריע שהוא יפול על צד א' ולא על צד ב'? בהכרח זה הבורא שהכריע ומכאן מוכח שיש בורא (שלא רק ברא אלא גם מנהיג. הרמב"ם אומר שתוקף ההוכחה הזו היא דווקא מהכוכבים ולא ממה שמתחת לגלגל, ואין לזה נפ"מ כאן לעיקר המהלך כי בעקרון זה אותה הוכחה גם ממטבע, רק שהמתעקש היה יכול לדחות ממטבע ולכן צריך להגיע לכוכבים).
.
.
(זה לשונו שם:
דרך חמישי
והוא דרך ההתיחד. זאת הדרך יבחרוה מאד מאד וענינה שב למה שבארתי לך בהקדמתם העשירית וזה שהוא יכון במחשבתו אל העולם בעצמו או לאי זה חלק שירצה מחלקיו ויאמר זה עובר שיהיה [הכוונה אפשרי שיהיה] לפי מה שהוא מן התואר והשיעור ובאלו המקרים הנמצאים בו ובזה הזמן והמקום אשר נמצא בו ועובר שיהיה יותר גדול או יותר קטן או בחילוף זה התואר או במקרים כך או ימצא קודם זמן מציאותו או אחריו או בזולת זה המקום; אם כן התיחדו בתמונה אחת או בשיעור או במקום או במקרה מן המקרים ובזמן מיוחד עם העברת חלופם כולם הוא ראיה על מיחד בוחר רצה אחד משני אלה העוברים; ואם כן צורך העולם בעצמו או אי זה חלק מחלקיו למיחד – ראיה על היותו מחודש – שאין הפרש בין אמרך 'מיחד' ובין אמרך 'פועל' או 'בורא' או 'ממציא' או 'מחדש' או 'מכון' – הכל ירצה בו ענין אחד:
ויעשו לדרך הזה סעיפים רבים מאד כוללים ומיוחדים עד שיאמרו אין היות הארץ תחת המים יותר ראוי מהיותה על המים – ומי ייחד לה זה המקום? ואין היות השמש עגולה יותר ראוי מהיותה מרובעת או משולשת שיחס התארים כולם לגשמים בעלי התארים יחס אחד – אם כן מי ייחד השמש בזה התואר? וכן יבחנו פרטי העולם כולו – עד שהם כשיראו פרחים חלוקי המראים יפלא בעיניהם ותחזק אצלם זאת הראיה. ואמרו הנה זאת ארץ אחת ומים אחדים ולמה היה זה הפרח ירוק וזה אדום? – אין זה כי אם במיחד והמיחד ההוא הוא האלוה; אם כן העולם כולו צריך למי שייחדהו כולו וכל חלק מחלקיו באחד מן הפרטים:
וזה כולו יתחייב בקבלת ההקדמה העשירית; מצורף אל היות קצת מי שיחשוב קדמות העולם לא יחלוק עלינו בהתיחדות כמו שאבאר. וסוף דבר – זה אצלי הטוב שבדרכים ולי בו דעת תשמעהו:)
.
.
הרמב"ם בעצמו מקבל את הדעה הזו של המדברים, במורה נבוכים ב' י"ט. הוא כותב בין הדברים שם (יש שם ענייני אסטרונומיה נוספים שדורשים יותר לימוד), שבגלגל החיצון שבו משובצים הכוכבים הקבועים, כוכבי השבת, רואים שהם מפוזרים באופן מקרי. כמו גרגרי מלח שנפלו במקרה על השולחן. בוודאי אין שום שכל וסיבה לפיזור הזה דווקא, למה הכוכב הזה הוא בדיוק במקום הזה ולא מעט ימינה.
מזה לדעת הרמב"ם מוכח בוודאות שהבורא מנהיג את העולם ברצון וכוונה. שהרי בלי הכרעתו (בלשון אבן תיבון ההכרעה נקראת "התיחדות") שהכוכב יעמוד בדיוק במקום הזה לא היה מוכרע היכן יעמוד.
.
.
.
זה לשונו בחלק ב' פרק י"ט:
"כבר התבאר לך מדעת אריסטו ומדעת כל מי שיאמר בקדמות העולם שהוא יראה שזה המציאות היה מאצל הבורא על צד החיוב ושהוא ית' עילה וזה – עלול וכן התחיב. וכמו שלא יאמר בו ית' למה נמצא? או איך נמצא כן – רצוני לומר אחד ובלתי גוף? כן לא יאמר בעולם בכללו למה נמצא? או איך נמצא כן? כי זה כולו מחויב שימצא כך העילה ועלולה ואי אפשר בהם העדר כלל ולא שינוי ממה שהם. ועל כן יתחיב מזה הדעת חיוב התמדת כל דבר על טבעו ושלא ישתנה בשום פנים דבר מן הדברים מטבעו. ולפי זה הדעת יהיה שינוי דבר מן הנמצאות מטבעו נמנע ולא יהיו אם כן אלו הדברים כולם בכונת מכון בחר ורצה שיהיו כך שאם היו בכונת מכון כבר היו בלתי נמצאים כן קודם שיכונו:
ואמנם לפי דעתנו אנחנו הענין מבואר שהם בכונה לא על צד החיוב ואפשר שישנם המכון ההוא ויכון כונה אחרת;…   וכונתי בזה הפרק – שאבאר לך בראיות קרובות למופת שמציאותנו זאת תורנו על שהיא בכונת המכון בהכרח.

 ויותר נפלא מזה אלו הכוכבים הרבים אשר בשמיני כולם כדורים קצתם קטנים וקצתם גדולים כוכב הנה ואחר בריחוק אמה כפי ראות העין ועשרה נלחצים נקבצים וחתיכה גדולה מאד אין דבר בה – מה הסיבה המיחדת לזאת החתיכה בעשרה כוכבים והמיחדת לאחרת בהעדר הכוכבים? ועוד גשם הגלגל כולו – גשם אחד פשוט אין חילוף בו – ולאי זו סיבה היה זה החלק מן הגלגל יותר ראוי בזה הכוכב הנמצא בו מן החלק האחר. וזה כולו וכל מה שהוא ממינו אמנם ירחק מאד גם יקרב להמנעות כשיאמן שזה כולו היה על צד החיוב מהאלוה כמו שיראה אריסטו [כי חיוב מהאלוה הוא בהכרח משהו שיש בו שכל והבנה, ובפיזור הכוכבים רחוק מאוד לומר שיש שכל והבנה שמפוזרים דווקא כך. פשוט שאפשר שיש שכל אלהי שיודע מה השכל בפיזור שלהם ובני אדם לא יכולים להבין, אבל הרמב"ם מדבר כאן הכל דווקא לפי שכל אנושי ויתבאר בהמשך. כל ההבחנה מה שכלי ומה מקרי לא שייכת כלל לגבי שכל אלהי. אצלנו רק מה שהבורא החליט לשים בו שכל אנושי הוא שכלי. כל השאר אין לנו השגה בו כלל ולא שייך לקרוא לו שכל או חוסר שכל,  ואנו רואים רק את התוצאות ומצידנו הן מקריות, כלומר אין הבנה אצלנו לשכל שבהם, או אם זה שכל או משהו אחר שאיננו בכלל יכולים להעלות על הדעת]:

אמנם כשיאמן שזה כולו – בכונת מכון עשה כן לא יתחבר לזה הדעת דבר מן התמה ולא רוחק כלל ולא ישאר מקום חקירה אלא אמרך מה הסיבה בכונת זה? ואשר יודע על הכלל שזה כולו – לענין לא נדעו; ואין זה פועל בטל ולא כאשר הזדמן. שאתה כבר ידעת שגידי איש הכלב והחמור ועצביהם לא נפלו כאשר הזדמן באי זה שיעור שנזדמן ולא היה זה הגיד עב ואחר דק ועצב מסתעף סעיפים רבים ואחר לא יסתעף כן ואחד יורד ישר ואחד נברך – במקרה ושלא היה דבר מזה אלא לתועלת כבר נודע הכרח היותם כך; ואיך ידמה משכיל שיהיו הנחות אלו הכוכבים ושיעוריהם ומספרם ותנועות גלגליהם המתחלפים ללא ענין או כאשר הזדמן? אין ספק כי כל דבר מהם הכרחי לפי כונת המכון; וסידור אלו הענינים על צד החיוב לא בכונה – ענין רחוק מן הציור מאד מאד:

ואין ראיה אצלי על הכונה יותר גדולה מהתחלפות תנועות הגלגלים והיות הכוכב קבוע בגלגלים. ולזה תמצא הנביאים כולם לקחו הכוכבים והגלגלים מופת על מציאות האלוה בהכרח; ובא בענין אברהם מהבינתו בכוכבים מה שכבר התפרסם; ואמר ישעיה מעורר על עשות הראיה בהם "שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה? וכו'"; וכן ירמיהו אמר "עושה השמים"; ואמר אברהם "יי אלוקי השמים"; ואמר אדון הנביאים "רוכב שמים" כמו שבארנו. וזו היא הראיה האמיתית אשר אין ספק בה! ובאור זה כי כל מה שתחת הגלגל מן החלופים – ואף על פי שהחומר שלהם אחד כמו שבארנו – תוכל לשום מיחדם כוחות גלגליים והנחות החומר מן הגלגל כמו שלימדנו אריסטו; אמנם החילופים הנמצאים בגלגלים ובכוכבים – מי הוא מיחדם כי אם האלוה ית'? ואם יאמר אומר השכלים הנפרדים – לא הרויח בזה המאמר מאומר. ובאור זה כי השכלים אינם גשמים שיהיה להם הנחה מן הגלגל – ולמה זה יתנועע זה הגלגל תנועתו התשוקיית אל שכלו הנפרד לצד המזרח ואחר למערב? התראה זה השכל האחד בצד המערב והאחר בצד המזרח? והיות זה מאחר וזה ממהר – ולא ימשך זה על ערך רוחק קצתם מקצתם כמו שידעת -? ואי אפשר בהכרח מבלתי שיאמר שטבע זה הגלגל ועצמו חיב שיתנועע לזה הצד ובזאת המהירות ושתהיה תשוקתו מחיבת זה הענין כן. וכן יאמר אריסטו ובזה יבאר:

הנה כבר שבנו למה שהיינו תחלה בו ונאמר אחר שהיה החומר שלהם כולם – אחד – באי זה דבר התיחד זה בטבע מבלתי טבע האחר והיתה בו תשוקה אחת תחיב לו זה המין מן התנועה מתחלפת לתשוקת האחר אשר חיבה לו מן תנועה אחרת? – אי אפשר מבלתי מיחד בהכרח! הנה כבר הוציאתנו זאת הבחינה אל המחקר על שתי שאלות. אחת מהם הבמציאות זה ההתחלפות יתחיב שיהיה זה בכונת מכון בהכרח לא על צד החיוב או לא יתחיב? והשאלה השנית האם בהיות כל זה בכונת מכון יחד זה היחוד יתחיב שיהיה זה מחודש אחר העדר או לא יתחיב זה אבל יהיה מיחדו לא סר כן – שכבר אמר זה גם כן קצת מי שיאמין בקדמות? "

.

.

.

יש כאן עניין קשה מאוד.

בא אתיאיסט שכופר במציאות בורא מנהיג. אומרים לו אתה רואה שהכוכבים מפוזרים באופן שנראה מקרי לגמרי, ברור שאי אפשר למצוא שום שכל וסיבה והכרח וחוקיות והסבר למה הכוכב עומד דווקא שם ולא קצת ימינה משם. ברור שזה לגמרי מקרי.

האתאיסט יאמר, אתה מסייע לי, זה מה שאני טוען, שזה הכל סתם במקרה בלי בורא ומנהיג.

אנו רגילים לחשוב שההוכחה לבורא היא מכך שהבריאה מסודרת והכל שכלי. הכל אומר משהו, יש לו סיבה, ולא סתם קורה. אם אתה מוצא שעון משכולל באמצע המדבר תחשוב שמישהו עשה אותו. לא תאמר שהשעון נוצר במקרה מעצמו מהרוח והחול וכו'. דווקא כי הוא שכלי ומסודר ולא מקרי. אם תמצא אבן שצורתה מקרית לא תלמד מזה על מציאות הבורא.

כאן הרמב"ם אומר הפוך, גם אם הכוכבים בגלגל החיצון היו מסודרים בצורת אותיות שמע ישראל בכתב בית יוסף מדוייק, זה לא היה הוכחה למציאות הבורא. מי יודע מי סידר אותם ומה בא לומר בזה, אולי השטן סידר את זה להטעותנו. אולי אף אחד לא סידר אותם ובצירוף מקרים זה יצא כך. אבל אם הכוכבים מפוזרים סתם כך במקריות בלי שום מהלך שכלי, זה ההוכחה הגדולה שהבורא מנהיג את העולם בכוונה ורצון חופשיים. הרי זה גופא טענת האתיסטים שהטבע מקרי.

.

.

אפשר לעשות ניסוי להרגיש מעט את העניין.

אם למשל אבקש ממך לבחור בין המספר 68 למספר 74. אין שום נפקא מינא מה תבחר, סתם כך. רק תדע שמה שתבחר זה לנצח, לנצח המספר שבחרת יהיה המספר שבחרת, והמספר שלא בחרת לא יוכל לעולם לחזור להיות המספר הנבחר. זו הכרעה גמורה וסופית.

לא יהיה לך מאוד מאוד פשוט וקל לבחור. אם אשאל אחרי שבחרת: אתה בטוח? זה סופי? אתה לא תתחרט? יהיה לך חצי שניה של קושי להשיב כן.

.

הרי אתה לא מפעיל כאן את השכל בכלל, זה ידוע ופשוט מראש שזה מופקע לחלוטין משום אפשרות שהשכל יעשה כאן עבודה כלשהי. ואם אין שום מקום לשיקול דעת ומחשבה, למה לוקח לך שתי שניות עד שאתה מחליט ויש מאמץ כלשהו בהחלטה? מה העמל והעבודה שעשית בהחלטה? מה הכח שהשקעת בהחלטה, מה הוא פעל, למה הוא נדרש. כח נדרש לייצר איזה חידוש בעולם, וכאן לא חידשת כלום כי בחרת סתם כך, בלי שום סיבה ושכל. לא צריכה להיות כאן שום השקעת כח כלל. תנסה כשאתה קורא להחליט באמת על מספר ולהתבונן היטב בהרגשה שמתעוררת בך באותו רגע.    .

אם יאמרו לך שהמלך דן שני אנשים למיתה, וכעת רגע לפני ההוצאה להורג, הוא סימן אחד במספר 68 והשני במספר 74. אתה לעולם לא תדע מיהם. אם תוך שלוש שניות תבחר מספר, המלך יחון אותו. אם יעברו שלוש שניות ולא בחרת, המלך יהרוג את שניהם.  כאן יהיה לך הרבה יותר קשה להחליט. והרי אין בהחלטה הזו שום שיקול שכלי כל עיקר.  אין על מה לחשוב אז למה לא להחליט מייד ובקלות. אתה לא דן דיני נפשות כאן כי אתה לא יודע כלום.

אם מישהו יאמרו לו כך על שני הילדים שלו, הוא לא יודע איזה ילד יש מאחרי איזה מספר, ולכן שוב אין כאן שום מקום לשיקול דעת ומחשבה וסיבות ונימוקים ורגשות. יהיה לו עוד יותר קשה להחליט.  נניח שהוא כבר יודע הרבה מקודם ששניהם נדונים למיתה והוא לא נבהל כעת מהשמועה הזו.
.
.
מסתתר כאן עניין שמאוד רחוק מההבנה שלנו.
למשל במכות מצרים, מילאו כוס מים מהיאור. הישראל שתה מים מהכוס והמצרי שתה דם מאותה כוס. אפילו אם שתו בעת ובעונה אחת.
מה היה בכוס לפני שאחד מהם שתה?
(וכן בחושך באותו חדר לישראל היה אור ולמצרי היה חושך. מה היה בחדר לפני שאחד מהם נכנס אליו?)

מכות מצרים זה לא נס של יציאה מגדרי הטבע, אלא גילוי של עומק גדרי הטבע כפי אמיתתם. האמת העמוקה בטבע היא שדבר לא מוכרח להיות מוכרע מה הוא כדי להיות קיים.
במאה השנה האחרונות גם מדע הפיזיקה הגיע למסקנה הזו. חלקיק קיים ביותר ממקום אחד באותו זמן, ורק כשמסתכלים עליו הוא מוכרע להיות קיים רק במקום אחד מסויים, ועוד כיו"ב. (זה רק לסבר את האוזן ולא מפיהם אנו חיים, לא מזלזול בהם אלא שהם עצמם אומרים שהתיאוריה המדעית היא רק השערה זמנית מתוך תקווה שבעתיד יתחדשו גילויים והבנות ויפילו אותה ויגיעו לתיאוריה יותר טובה. לפי כללי הפילוסופיה של המדע אסור למדע לחשוב שהוא הגיע לסוף הסוגיא ושלא יתכן שיסתרו אותו בעתיד).

.

גם בהלכה מוצאים את זה. למשל שני שותפים בחצר, החלק ששיך לראובן לא מוכרע היכן הוא נמצא בתוך החצר. אפילו אם שניהם שפכו כל אחד כוס יין שהיא רק שלו לקערה אחת (ולא השתתפו מבחינה קיניינית), כבר לא מוכרע איפה נמצא היין ששייך לראובן.

אדם יכול לומר מה שישאר בסוף הכוס יהיה תרומה על מה שאני שותה, ומתחיל לשתות, ולא אומרים שהוא שותה תערובת תרומה. כי יש הבדל בין תערובת לבין שהמקום לא מוכרע.  תערובת זה שאנחנו לא יודעים היכן הדבר נמצא, אבל הדבר בעצמו יש לו מקום שהוא נמצא בו. כשהמקום של הדבר לא מוכרע, הפירוש שאין בעולם שום מקום אחד מסויים שאפשר לומר שהדבר נמצא בו. העולם בעצמו לא יודע איפה הדבר נמצא, אין לו בכלל מקום לא כי הוא רוחני אלא הוא גשמי אבל אין הכרעה באיזה מקום הוא נמצא. לכן זה אל שהתרומה נמצאת במקום כלשהו בכוס ואיננו יודעים היכן, ואז הוא שותה תערובת תרומה, אלא שהתרומה מקומה אינו מוכרע כלל, ולכן כיוון שאין הכרעה שהיא נמצאת מעוררבת ביין שהוא שותה, אינו עובר של שתיית תערובת תרומה. וכשיגיע לסוף הכוס אז תתחדש הכרעה שהתרומה במה שנשאר, ורק אז יתחדש שיש לה בכלל מקום מסוים ומוגדר. ההתחדשות הזו, מה גורם לה ואיך קובעים שהיא נשארת ולא אובדת הכרעת המקום שוב,  היא החקירה בגמ' האם יש ברירה ואכמ"ל.

לכן גם מי שמודר בהנאה משותפו לחצר, יכול לדרוך בחצר ולומר בכל מקום שאני דורך בשלי אני דורך. כי הוא קובע שהדריכה עושה הכרעה איפה המקום של החצי ששייך ו, וזו לא תערובת אלא מצב לא מוכרע שיכול להפוך למוכרע.

וכך במכת דם, מה שבכוס נמצא בקיום גשמי, והוא לא מוכרע אם הוא מים או דם. והשתיה עושה את ההכרעה. החידוש הוא שדבר גשמי יכול להיות קיים במציאות בלי שום חסרון מבחינת מה שהוא קיים לגמרי, ועדיין בלי שיהיה מוכרע מה הוא או היכן מקומו. כמו שבסוגיא של ברירה בשותפים בשדה למי שאומר יש ברירה, הקביעה ששלי בדרום ושלך בצפון די בה לעשות הכרעה ולא צריך קניין. כי זה לא שהכל היה בבעלות שנינו ואז נצטרך קניין לשנות אותו לבעלות אחד לבד. אלא שלי היה שלי לבד גם לפני חלוקת השותפות, רק מקומו לא היה מוכרע, וכעת הוא הוכרע כשהסכמנו שאטול את שלי בדרום.

.

זה שייך גם לכפטיש יפוצץ סלע ברש"י עה"ת שמות ו' ט'. ומה שאמרו אחת דיבר אלהים שתים זו שמעתי ועוד ואכמ"ל. הדיבור של הבורא לא מוכרע מה נאמר בו, הוא מוכרע רק אצל השומע.   .

.

.

בתו של רבי חנינא לא היה לה שמן לנר שבת, והוא אמר שימי חומץ בנר, ומי שאמר לשמן וידלק הוא יאמר לחומץ וידלק. הרי היה אפשר לא לשים שום דבר בנר והיה דולק בדרך נס. ואם כדי למעט בנס זה לא ממעט, וגם למה לא אמר שימי מים והמים ידלקו. מים יותר זול ויותר שכיח מחומץ.
אלא שאסור להנות מנס, וזה ממעט מעולם הבא. רק שהוא לא נהנה מנס אלא מהטבע כפי אמיתתו. השמן והחומץ שניהם הכרעות שונות של אותו דבר לא מוכרע. כמו שהמים והדם שניהם הכרעות של מה שהיה באותה כוס. יש שייכות פנימית בין שמן לחומץ. השמן הוא משל למה שטוב, כשמן היורד על הזקן, טובים שמנייך וכו'.  ועל החומץ אומרים חומץ בן יין ואומרים קשה כעשן לעיניים וכחומץ לשיניים, ומי שהתקלקל אומרים שהחמיץ. ויש לזה שייכות גם לחמץ בפסח. זה עניין של תסיסה. הפכים שייכים זה לזה, הם באים מאותו שורש. כמו שהמים והדם הם הפכים וזה עושה ביניהם שייכות. רבי חנינא ידע שבמציאות האמתית חומץ הוא הכרעה של דבר לא מוכרע שיכול להיות או חומץ או שמן. כמו הכוס של מכת דם שמה שבה יכול להיות מים או דם. ואמר שהחומץ יוכרע לצד שיהיה שמן. וזה עוד לא מבואר כראוי ושי לדבר עוד בזה ואכמ"ל.  רק להביא דוגמאות שהיסוד הזה נמצא הרבה בחז"ל ובתנ"ך כשמסתכלים. גם שמש בגבעון דום הוא על עניין זה. הזמן גם הוא לא מוכרע. ויש לזה ראיות, כי יש שם דיון על חוקיות וגדרים ששייכים בזה, ואם זה נס כל עניינו של נס שהוא מחוץ לכל גדר וחוקיות, אלא שזה פנימיות הטבע עצמו ולא נס. גם על לוחות הברית המו"נ כותב שהם טבע, ואכמ"ל.

.

.

.

גם הלכות תנאים הם לפי היסוד הזה.

הרי את מקודשת על תנאי שמחר ירדו גשמים. יש להקשות אם אני זורק אבן על החלון ואומר אני זורק על תנאי שמחר ירדו גשמים.  על הצד שמחר ירדו גשמים הרי המציאות עכשיו היא שזרקתי את האבן ושברתי את החלון, ועל הצד שמחר לא ירדו גשמים הרי המציאות עכשיו היא שלא זרקתי את האבן (או שהיא לא שברה את החלון).

לעשות קידושין זה לעשות עכשיו מעשה ממש שמשנה את המציאות, כמו לשבור חלון.  כדי שיחול מה שאני עושה עכשיו צריך שעכשיו תהיה כאן מציאות של קידושין גמורה. והאמת היא שזה באמת כמו לזרוק אבן על חלון בתנאי, והאמת שאפשר לשבור חלון על תנאי.

ההלכה מגלה את הרובד היותר אמיתי של המציאות הגשמית הפשוטה. למשל אם אדם יש לו עשר מטבעות והוא נותן לצדקה שתיים, לכאורה נראה שעשר פחות שתים זה שמונה. ההלכה אומרת שעשר פחות שתים זה שתים עשרה (אין אדם מעני מהצדקה זה גם שיקול הלכתי).

כך היא מגלה שההכרעה על המציאות היא רק לפי השומע, רק לפי התנאי, רק לפי הסכמת חלוקת השותפין, רק לפי מה שהשותה את הכוס יין אומר וכו'.

יש סיבוכים ושיטות בהלכה במקום של המפגש בין הרובד השקרי השטחי שבחוץ,  לבין הרובד האמיתי. למשל לשבור חלון על תנאי לא רואים את זה בשטחיות של עיני בשר. וגם אם כן רואים (כמו בקידושין על תנאי למשל) יש לשאול הרי עכשיו אבדוק ואראה אם החלון שבור או לא. אי אפשר לראות חלון שלא מוכרע אם הוא שבור או לא. איך אפשר לומר שהוא לא מוכרע אם אני יכול להסתכל עליו ולראות מהו.

כל הקשיים הלמדניים בסוגיות ברירה ותנאים ועוד כמה סוגיות כיו"ב עוסקים במפגש הזה בין מה שרואים בעין הגשמית לבין המציאות באמת. אבל העקרון היסודי הוא פשוט, שהמציאות בעצמה לא צריכה להיות מוכרעת כדי להיות קיימת במלוא מובן המילה בקיום גשמי גמור.

.

.

ההלכה מתאימה למציאות הטבעית הגשמית בעיניים של עולם הזה הארצי. למשל לפי ההלכה מי שמת אשתו מותרת ויורדים לנכסיו, ולא אומרים שמבחינה רוחנית נשמתו בישיבה של מעלה הוא חי יותר מאי פעם. או אוסרים לומר דברי תורה בבית הכסא ולא אומרים שהכל הוא אלוהות פשוטה סובב כל עלמין וממלא כל עלמין ולית אתר פנוי מיניה וכו' וכו'. הענין שהמציאות לא מוכרעת לא שייך לעולם האידיאות, זה העולם הארצי הפשוט המוחשי שלנו.

.

.

העניין הדתי (ביחס של בורא ונברא, כעבד ומלך, אב ובן, בני זוג וכו') הוא שהמציאות היא דיבור של הבורא איתנו, בעשרה מאמרות ברא את העולם, העולם הוא דיבור. כשיש מי ששומע אז מוכרע מה נאמר באופן אישי דווקא לו ודווקא עכשיו. בלי שיש מי ששומע אין מקום להכרעה כי אין דיבור עם אף אחד. (זה העניין הדתי, כי גם במדע אומרים שזה כך ואצלם זה לא שייך ליחסים ולדיבור בין בורא לנברא).

המציאות היא תמיד לא מוכרעת. אופן קיומה היסודי, המהותי, הוא שהיא לא מוכרעת. ההכרעה היא חידוש. היא אילוץ של המציאות להפסיק להיות מציאות ולהפוך לדיבור אל השומע. זה חידוש גדול. לכן הכרעה צריכה מאמץ. מההכרעה על מציאות לא מוכרעת זה מגיע לכל הכרעה שהיא אותו סוג של פעולה. כל הכרעה. לכן צריך כוח אפילו כדי להכריע סתם בין שני מספרים.

.

ההכרעה הזו יכולה להיות לפי שכל וסיבות. מה שמוכרע שהמצרי שותה דם מהכוס יש לזה סיבה ושכל ושיקול דעת. זה עונש על מעשיו.

אבל אם עלה נופל על צד זה או צד זה, או כוכב מפוזר בגלגל דווקא כאן ולא כאן, אין לזה שכל וסיבות. אבל אם זה לא יוכרע זה יישאר בלתי מוכרע. כל מה שלא עושים בו הכרעה מחודשת נשאר בלתי מוכרע.

לפי הפיזיקה הקוונטית חלקיק כשהוא לעצמו הוא נמצא בשני מקומות באותו זמן. יורת מדויקי הוא לא מוכרע מבחינת המקום. בניסוי המפורסם שערכו יש רק שתי אפשרויות איפה הוא יהיה. התוצאות מוכיחות בהוכחה עקיפה בלי להסתכל על החלקיק ממש במיקרוסקופ או מכשיר גילוי חלקיקים,  שהוא גם כאן וגם כאן, ויותר מדוייק שהוא לא מוכרע אם כאן או כאן. ברגע שאדם מסתכל על החלקיק מייד הוא מוכרע למקום אחד. אדם לעולם לא יראה בעיניים ישירות חלקיק לא מוכרע. יש רק הוכחות עקיפות על זה.

לפיזיקה אין תשובה לפי מה הוא מוכרע למקום א' ולא למקום ב'.
במכות מצרים, מה שיש בכוס לפני שמישהו שתה לא מוכרע אם הוא מים או דם. אם יבוא גוי אמריקאי כשר שלא שייך כלל לעניין המחלוקת בין ישראל למצרים ויבדוק מה יש בכוס, לכאורה הוא צריך לראות שם משהו שלא מוכרע אם הוא מים או דם. כי לגבי אותו אמריקאי לקב"ה אין מה לומר לו, הוא לא צדיק ולא רשע. לכן בשבילו אין הכרעה. אבל לא יתכן שאדם יראה בעין בשר הגשמית מצב של מציאות לא מוכרעת. זה מושג רק בעיני השכל. לכן רק כדי להסתיר את זה תהיה הכרעה כלשהי, מים או דם. הכרעה של מקרה, בלי סיבה.

.

בפיזיקת הקוונטים לחלקיקים שמהם בנוי החומר אין מקום מסויים אחד מוכרע. גם אין להם זמן אחד מוכרע. (ראיתי היום "במקרה" כתיבה פופולרית על זה, שמתאימה גם לכתיבה מדעית רצינית יותר:

"הפיזיקאית האוסטרלית ד"ר ג'קי רומרו מסבירה: "בתורת הקוונטים המקרים יכולים להתרחש ללא סדר מסוים. ניקח לדוגמה נסיעה לעבודה, שחלקה באוטובוס וחלקה ברכבת. באופן רגיל, עולים על האוטובוס ואז נוסעים ברכבת, או להפך. בדוגמה שלנו, שני הדברים יכולים להתרחש ראשונים".

ד"ר רומרו הוסיפה כי הדבר מכונה "סדר סיבתי לא מוגדר", אם כי אין מדובר במשהו שמדענים יכולים לצפות בו בחיי היום-יום."

השאלה היא, אם כך טבעם של חלקיקים, שהם חומריים וקיימים ואין להם מקום וזמן וסיבתיות מוכרעים בצורה אחת מסויימת, ורק כשמסתכלים עליהם הם מוכרעים. למה זה לא טבעם של שולחנות וכסאות. ראו שיש התנהגות קוונטית בגופים גדולים שבנויים מהרבה מאוד חלקיקים, כמו למשל אטומים (פעם חשבו שהאטומים הם החלקיקים הכי קטנים שמרכיבים את החומר, אבל כבר עשרות שנים ידוע שהאטומים גדולים לאין שיעור מהחלקיקים הקטנים מאוד שמרכיבים את החומר). אבל בגופים יותר גדולים מאטומים לא ראו. אין למדענים שום הסבר למה בגודל מסויים של גופים ההתנהגות של להיות נמצא באופן לא מוכרע מסתתרת, והדברים מתנהגים כאילו מובן מאליו שלא יתכן אלא רק שהם יהיו מוכרעים תמיד למקום וזמן מסויימים. זו מהחידות התמוהות והגדולות של המדע. בזמננו לא נראה לפי המדע והשכל שיש אפשרות כלשהי להסביר את זה. אין שום הבדל עקרוני בין גוף בגודל אטום לגוף יותר גדול, ואין שום שייכות לגודל הגוף עם התנהגות קוונטית. המדענים (תמיד הכוונה הזרם העיקרי המקובל, כמובן שבכל דבר יש כל מיני דעות) אומרים שהגודל שבו גוף מפסיק להתנהג כגוף לא מוכרע, ומתחיל להתנהג נורמלי, כגוף מוכרע, הוא בערך לפי מה שהעין האנושית יכולה להבחין, גם אם יש צורך במיקרוסקופ.

.

.

מי שמבין באמת את המהות של המציאות יודע שהיא מצד עצמה לא מוכרעת. זה המצב ה"טבעי" שלה. היא תמיד כך אם אין הכרח ואילוץ לחדש שתהיה הכרעה.

לכן האמריקאי שהגיע למכת דם ביציאת מצרים צריך שיראה בעינים שיש משהו לא מוכרע בכוס. אם זו המציאות האמיתית אין סיבה שלא יהיה אפשר לראות את זה בעיניים. מה שברגע ההסתכלות דווקא היתה הכרעה כלשהי והאמריקאי ראה במקרה או דם בדווקא או מים בדווקא, ולא ראה משהו לא מוכרע, זו חידה תמוהה שאומרת דרשני. זה לא צריך להיות כך. היה אמרו להיות שהאמריקאי יראה מה שיש כוס כמו שהוא, ומה שביכולת העין האנושית לראות הוא יראה, אבל למה קרתה הכרעה כשהוא הסתכל. זה אומר שיש מישהו שהכריע בדיוק אז. יש לשער בלי בסיס מוצק את הטעמים להכרעה הזו:  לא חשוב למכריע אם זה יהיה דם או מים (כי אצל אמריקאי נייטרלי שאינו לא מצד ישראל ולא מצד מצרים, אין שום שיקול שכלי לצד מים או דם), העיקר שלא יהיה גלוי ונראה שזה לא מוכרע כלל. זה אומר שיש כאן מישהו שעושה הכרעות בכוונה ורצון. אולי כדי להסתיר משהו שהוא רוצה להסתיר או סיבה כלשהי שאין הכרח שאנו מבינים. ואולי מרצון חופשי בלי שום נימוק ושכל כל עיקר. אולי אצל אמריקאי ההכרעה תהיה שזה מים, כי אם הוא נייטרלי באמת לפי ההנחה שלנו, לא עשה טוב וגם לא חטא, מסתמא הוא יקבל חסד ולא דין, כי מידת החסד גדולה ממידת הדין. לכן המים שביאור כשהם לא בזמן יציאת מצרים ומוכרעים לצד מסויים, מוכרעים לצד מים ולא לדם, אע"פ שהאפשרות של דם קיימת. כל זה סתם חקירות של סקרנות בלי משמעות. לא חשוב מה הטעם בהכרעות, העיקר רק לדעת שלפעמים יש להן טעם ולפעמים ברור שאין טעם, כמו פיזור הכוכבים, ואז מוכרח שיש רצון למי שמכריע, ומוכח שהעולם מונהג ברצון ולא לפי הכרחיות שכלית (הצד של הנהגה לפי הכרחיות שכלית התבאר במורה נבוכים ב' כ', והוא תמוה מאוד וקשה להבנה, ובמק"א הארכתי בו)

.

.

זה לשון המורה נבוכים א ע"ד (העתקתי תרגום קפאח כי תרגום אבן תיבון כאן קצת לא נוח לקריאה):

"דרך חמישי

היא דרך הייחוד. דרך זו מחשיבים אותה מאוד מאוד, וענינה מוסב למה שביארתי לך בהקדמתם העשירית. 

והיא, שהוא יפנה את מחשבתו אל העולם בכללותו או לאיזה חלק שירצה מחלקיו, ויאמר, זה יתכן שיהיה כפי שהוא בתבניתו ושיעורו, ובמקרים הללו המצוים בו, ובזמן הזה ובמקום אשר נמצא בו, ויתכן שיהא יותר גדול או קטן או בהפך התבנית הזו או במקרים כך וכך, או ימצא לפני זמן מציאותו או אחריו, או שלא במקום הזה, והרי ייחודו בתבנית מסוימת או בשיעור או במקום או באחד מן המקרים ובזמן מיוחד על אף שיתכן הפך כל זה, מלמד שיש מייחד בעל בחירה שרצה אחת משתי ההתכנויות [האפשרויות]

והנה זקיקותו של העולם בכללותו או איזה חלק מחלקיו למייחד, מורה על היותו מחודש, לפי שאין הבדל בין אמורך מייחד, או עושה, או בורא, או ממציא, או מחדש, או מכוון, הכוונה בכולן עניין אחד."

לכאורה זה תמוה מאוד, כי האתאיסט יאמר שהעולם לא נזקק למייחד [מייחד היינו שמכריע או קובע], אלא זה קרה סם כך בלי מייחד. הרי הכוב צריך להימצא במקום כלשהו. אם היה שם היית שואל למה הוא לא כאן. אם היה כאן היית שואל למה הוא לא שם. אז הוא במקרה כאן ולא שם. סתם רק כי הוא מוכרח להיות במקום כלשהו. זה לא מעיד בהכרח שמישהו קבע והכריע וייחד בכוונה ורצון שהוא יהיה דווקא כאן ולא שם.

אלא האתאיסט לא מכיר את המציאות כפי עמקה ואמיתתה. הוא חושב שדבר מוכרח להיות מוכרע כדי להיות קיים. לכן מה שהוא קיים יגרום שיוכרע כך או אחרת, והוא יוכרע סתם כך מעצמו, בלי שאף אחד יכריע אותו. עלה נפל. הוא מוכרח ליפול דווקא על צד אחד ולא השני. אז מה שהוא קיים ומה שמוכרח שיהיה צד כלשהו זה עצמו יכריע שיפול על אחד הצדדים, איזה שייצא ייצא. מה שיצא דווקא צד זה, זה קרה מעצמו, כי היה צריך שיהיה צד כלשהו ויצא הצד הזה. ולא רואים מכאן מציאות של בורא מנהיג. כך דברי האתאיסט. 

רק אם מבינים שעלה יכול ליפול ולהגיע לארץ בלי שיוכרע על איזה צד נפל [זה לא הבנה של מי שדתי. זה מהתעמקות בהגיון והסתכלות בטבע, היום גם המדענים סוברים כך], רק מזה מוכח שאם אנו רואים שנפל על צד אחד מוכרע, מישהו עשה את ההכרעה הזו והיא בוודאי לא נעשתה לבד מעצמה. 

.

יש גם פילוסופים חילוניים שסבורים שכל מה שאנו רואים, קורה רק בו בזמן שאנו רואים אותו, וכשלא הסתכלנו לא היה קיים. משהו כן קיים אבל הוא "משהו" לא מוכרע. 

לפי שיטות הפילוסופים האלה, שכיוונו לאמת, נקשה על האתאיסט, אם זה היה לא מוכרע לפני שהסתכלנו, למה ברגע שהסתכלנו זה נעשה מוכרע? מה כח יש במבט שלנו להכריע דברים שקיימים כשלעצמם במציאות? אלא בהכרח לא אנחנו במבט שלנו הכרענו. אז למה זה לא נשאר לא מוכרע כמו שהיה לפני שהסתכלנו. מי קבע שאיננו יכולים לראות משהו לא מוכרע. אנחנו יכולים לראות הכל, או שהוא שקוף ואז נראה משהו שקוף שלא ניתן לראיה כמו האויר, אבל אפשר להסתכל באויר ולא לראות אותו, ולהבין שאם מרגישים את הרוח אבל לא רואים אותה היא שקופה.  כך נסתכל בדבר לא מוכרע,  ונלמד איך הוא נראה. אם לא נראה אותו נדע שהוא כמו האויר, שקוף. אבל איך ייתכן שהוא במציאותו שלו, ממש במציאות הגשמית, קופץ ונעשה מוכרע ומתיישב במקום פלוני. מה הניע אותו לזה? זה כאילו הוא מפחד מאיתנו ובורח כשאנו מסתכלים. אבל הרי המבט שלנו לא יכול להשפיע עליו. זה מוכרח שיש מי שגורם שיהיה מוכרע. בזמן שאנו מסתכלים הוא מכריע, או בזמן שהוא רוצה לעשות נס מכות מצרים או שהוא מצווה על הלכות תנאי וברירה וכו' וכו'. זו ההוכחה של המדברים על מציאות אל.  והרמב"ם בחלק ב פרק י"ט הוכיח מזה אל רק שיש אל, אלא שהוא עושה בכוונה ורצון. כי אם הוא עושה רק מהתחייבות שכלית מוכרחת, שהיא לפי טעם שכלי, כלומר הוא משועבד לשכל, אצלו לא יתכן ששתים ועוד שתים לא יהיו ארבע, וכל מה שהוא עושה הוא שכלי באופן כזה, אז נבין את ההכרעות שלו כשהם הגיוניות. כמו למשל להעניש את המצרי בשתיית דם. אבל הכרעות לא הגיוניות כמו פיזור הכוכבים לא נוכל להבין שהוא זה שמכריע. הוא הרי שכלי תמיד ובהכרח, ויש חלק מההכרעות שאינן שכליות ואז לא ניתן לייחס אותן אליו, ונשאר קשה מי הוא זה שמכריע, כי בלי מכריע זה יישאר לא מוכרע.

אלא בהכרח הוא בעצמו מכריע תמיד גם במקומות שאין בהכרעה שכל. אם זה לא משכל אז זה מרצון. לא יתכן לומר שהבורא פועל סתם כך, לא מרצון ולא משכל.

אם מישהו עשה משהו, ושואלים אותו יש טעם שכלי כלשהו למה שעשית והוא עונה לא. אז אומרים אז עלה ברצונך הפשוט לעשות כך בלי נימוק. והוא עונה לא רציתי לעשות כך כלל. אז למה עשית בכל זאת? סתם כך. לא יעלה על הדעת לייחס לבורא טיפשות גמורה כזו. אריסטו אומר שאותו טיפש משקר. הוא כן רצה, או שכן היתה לו סיבה. משהו בלי רצון ובלי סיבה לא יכול להיות שהוא נעשה כל עיקר.  זה כאילו המעשה עשה את עצמו מעצמו. אריסטו אומר שדבר לא נעשה סתם כך מכח עצמו בלבד בלי שום מניע כלשהו, וזה מסתבר, ואכמ"ל.

.

.

הבעש"ט לא אמר שכל עלה שנופל בא להגן על תולעת או משהו דומה שאנחנו מבינים. הוא רק אמר שזה לא סתם כך. זה נעשה תמיד בכוונה מהבורא. לפעמים לכוונה הזו יש שכל וטעם, ולפעמים זה רצונו הפשוט שאיננו משיגים טעמו. כדי לשכנע את השומעים הוא הראה להם שהעלה הגן על תולעת, במקרה המסויים הזה רואים בבירור שזה בכוונה. ומזה נלמד שהכל בכוונה, גם כשלא רואים תולעת. הרי פשוט שהבעש"ט לא היה יכול להסביר למה כוכב זה עומד דווקא שם, ולמה גרגר חול זה עומד דווקא שם, והודה שלפעמים באמת אין לזה הסבר שבני אדם מבינים והטעם לזה הוא אצל הבורא ואנו אומרים שזה רצון פשוט חופשי שלו כי אנחנו לא מבינים את מחשבותיו וסיבות מעשיו.  

.

.

מה שהרמב"ם סובר שהבורא בורא את העולם כל רגע ורגע, ולא שהוא ברא פעם אחת ומאז העולם נשאר, זה פשוט ויש לזה ראיות. חלק מהראיות על זה כתבתי בתגובה על עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 3. אעתיק לך את זה בסוף המייל.

הבורא יודע את עצמו, ויודע כל מה שהוא עושה,  והוא עושה כל דבר בכוונה, והוא בורא את הכל בכל רגע. ממילא אי אפשר לומר שהוא משאיר דברים ליד המקרה.

למשל מה שיש חוק כח המשיכה שדברים נופלים. הבורא עצמו ברצונו לא משועבד לזה. הוא בורא את העולם כל רגע מחדש ברצונו החופשי. הוא בורא את העולם הרגע כשהתפוח שניתק מהעץ ברצונו החופשי במרחק סנטימטר מתחת לענף. אחרי שנייה הוא בורא את כל העולם מחדש, וכעת הוא בורא אותו כשהתפוח שני סנטימטר מתחת לענף. אחרי עוד שנייה הוא בורא את כל העולם מחדש והפעם הוא בורא אותו כשהתפוח במרחק שלושה סנטימטר מהענף. כמו בסרט קולנוע שיש שקופיות שרצות זו אחר זו ונראה שיש תנועה.   

הכל ברצונו החופשי, והוא היה יכול לברוא את התפוח בשנייה הזו פה ואחרי שנייה באספמיא. רק שהוא כמו במאי של סרט, רוצה לספר לבני האדם סיפור על ידי הקרנת שקופיות זו אחר זו. רק הרצון לספר סיפור יוצר קשר הגיוני בין שקופית לשקופית. והסיפור הוא שיש טבע, והבורא מתגלה דרך הטבע ולטבע יש חוקים. ויש היסטוריה אישית וכללית, וגם ההשגחה הגלויה היא בתוך הסיפור הזה, וכו'. בסיפור שנוצר מכך שהשקופיות מתגלגלות זו אחר זו, יש גם סיפור על יד המקרה ועל להניח דברים ליד המקרה.

.

.

מה פירוש "השגחה"? אם הבורא בורא את העלה כל רגע, לא יתכן שהוא בורא סתם בלי השגחה מה הוא בורא עכשיו. כעושה סתם כך בלי רצון ובלי שכל. אלא הוא עושה מכח שכל, שכל הוא מה שהוא בחר לגלות לנו ולדבר איתנו דרך זה. או שהוא עושה ברצונו הפשוט, כלומר מה שבחר לא לגלות לנו את טעמו. אולי כדי להראות לנו ששכלנו מוגבל, ושהוא נעלה מעלינו לאין שיעור, או מכל טעם שלא יהיה או מרצון פשוט בלי טעם, וכל מה שנאמר בזה טפשי כי מה שהוא מתכוון בינו לבינו לא שייך כלל לומר עליו ולחשוב עליו מאומה.

כלומר מצידו אין דבר כזה בלי השגחה ולהניח ליד המקרה וכיו"ב. כל העניין של השגחה וחוסר השגחה הוא בהכרח רק מצד הדיבור שלו איתנו. השגחה היינו שהוא מראה לנו את הטעם במה שקורה. אם אדם קורה לו רע הוא רואה מייד שזה בגלל משהו ידוע ומסויים שהוא עשה (לגבי הטוב – הקושיא צדיק ורע לו יותר קשה מהקושיא רשע וטוב לו, כי מידת חסדו גדולה יותר ממידת הדין ואכמ"ל). מי שאין עליו השגחה היינו שהוא לא רואה את הטעם במה שקורה לו. אבל לא שזה נעשה סתם כך אלא וודאי זה נעשה מהבורא ברצונו ואולי גם בטעם שכלי שידוע לו, רק שהאדם לא רואה. 

.

.

.
בחלק ג' כ"ו (אגב שהיה כבר פתוח העתקתי גם זה מתרגום קפאח, למרות שלענ"ד מותר להשתמש רק באבן תיבון) 

"אבל מה שיש להדגים בו באמת מעניין הפרטים הוא הקורבן, שהציווי בהקרבת הקורבן יש לו תועלת גדולה ברורה כמו שאבאר. אבל היות הקורבן הזה כבש וזה איל, ושיהיה מנינן מנין מסוים, לזה אי אפשר ליתן טעם כלל, וכל מי שמעסיק עצמו לדעתי בהמצאת טעמים לאחד מן הפרטים הללו, הרי הוא הוזה הזיה גדולה שאינו מסלק בה זרות, אלא מוסיף זרויות, ומי שמדמה שיש לאלה טעמים, רחוק הוא מן הנכון, כמי שמדמה שהמצווה בכללותה לא לתועלת מציאותית. 

ודע, כי החכמה חייבה, ואם תרצה אמור כי הצורך גרם, שיהו שם פרטים שאינם ניתנים להטעמה, וכאילו הוא דבר נמנע בעצם המצווה שלא יהא בה דבר מן הסוג הזה, ואופן המניעה בכך. 

כי אמרך למה נעשה זה כבש ולא נעשה איל, אותה השאלה עצמה מתחייבת אילו נאמר איל במקום כבש, והרי יש הכרח במין כל שהוא. 

וכן אמרך מדוע הן שבעה כבשים ולא נעשו שמונה, שכך היית שואל אילו נאמר שמונה או עשרה או עשרים, והרי יש הכרח באיזה מנין בהחלט, וכאילו שזה דומה לטבע האפשרי אשר לא יתכן בלעדי אחת האפשרויות. 

ואי אפשר לשאול מדוע נעשה האפשרי הזה ולא נעשה זולתו מן האפשרויות, כי שאלה זו מתחייבת אילו היה הנמצא במציאות האפשרי השני במקום זה. 

דע עניין זה והבינהו. 

ואשר דברו בו תמיד הוא, שהכל יש לו טעם, והטעם שנתברר לשלמה הוא תועלת אותה המצווה באופן כללי ואין לחקור על פרטיהן. "

.

.

אמנם לפרטים אין טעם, אבל זה לא אומר שלא נקבעו בכוונה ורצון. 

.

.

אעתיק כאן מקצת מהמקורות ברמב"ם שהעולם נברא מחדש כל רגע ורגע:

.

מקורות מהרמב"ם לכך שהעולם נזקק לבריאה מתמדת מהאל (מועתק מההקדמה השלישית לביאור על מורה נבוכים שם נדון העניין מזווית אחרת):

בתחילת יסודי התורה כתב רבינו:

"יסוד היסודות ועמוד החכמות לידע שיש שם מצוי ראשון והוא ממציא כל נמצא וכל הנמצאים משמים וארץ ומה שביניהם לא נמצאו אלא מאמתת המצאו.

ואם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות."

.

.

מבואר כאן שלילת הדעה שפעם אחת הבורא ברא את העולם ואז ברא את הטבע ומאז הכל נוהג לפי הטבע. שהרי כתב והוא "ממציא" בלשון הווה. וביותר שאם יעלה על הדעת שהוא אינו מצוי אין דבר אחר יכול להמצאות. ולמה זה מוכרח אם הוא ברא פעם אחת וטבע טבע בעולם ומאז העולם מתנהל לפי טבעו.

.

.

הלכות יסודי התורה פרק ב':

"ובמה יפרדו הצורות זו מזו והרי אינן גופין לפי שאינן שוין במציאותן אלא כל אחד מהן למטה ממעלתו של חבירו והוא מצוי מכחו זה למעלה מזה, והכל נמצאים מכחו של הקדוש ברוך הוא וטובו וזהו שרמז שלמה בחכמתו ואמר כי גבוה מעל גבוה שומר.

זה שאמרנו למטה ממעלתו של חבירו אינה מעלת מקום כמו אדם שיושב למעלה מחבירו אלא כמו שאומרין בשני חכמים שאחד גדול מחבירו בחכמה שהוא למעלה ממעלתו של זה וכמו שאומרין בעילה שהיא למעלה מן העלול."

.

.

ובהקדמת פרק חלק כתב:

"היסוד הראשון מציאות הבורא יתברך. והוא שיש שָׁם נמצא שלם בכל דרכי המציאוּת, והוא עִלַּת מציאוּת הנמצאים כולם – בו קיום מציאותם וממנו קיומם. וְאִלּוּ יעלה על הלב הֶעְדֵּר מציאותו – נתבטלה מציאות כל הנמצאים, ולא נשאר נמצא שֶׁיִּתְקַיֵּם מציאותו. ואם נעלה על לבנו העדר הנמצאים כולם זולתו – לא יתבטל מציאות השם יתברך ולא תִּגָּרֵעַ. כי הוא מסתפק במציאותו, וְדַי לו בעצמו, ואינו צריך במציאותו לזולתו. וכל מה שזולתו מן הַשְּׂכָלִים, רצוני לומר המלאכים וגופי הגלגלים, ומה שיש בתוכם, ומה שיש למטה מהם – הכל צריכים במציאותם אליו. וזה היסוד הראשון מורה עליו דיבור: "אָנֹכִי יְיָ אֱלֹהֶיךָ".

.

.

ובמורה נבוכים חלק א' ס"ט חזר על מה שכתב בתחילת יסודי התורה:

"כי אין אמרנו עליו ית' שהוא צורת העולם האחרונה על דמיון היות הצורה בעלת החומר צורה לחומר ההוא עד שיהיה הוא ית' צורה לגשם. לא על אלו הפנים נאמר! אבל כמו שכל נמצא בעל צורה אמנם הוא מה שהוא בצורתו וכשתפסד צורתו – תפסד הויתו ותבטל כן כמו זה היחס בעצמו יחס האלוה לכל התחלות המציאות הרחוקות; כי במציאות הבורא – הכל נמצא והוא מתמיד עמידתו בענין אשר יכונה ב'שפע' כמו שנבאר בקצת פרקי זה המאמר; ואילו היה אפשר העדר הבורא היה נעדר המציאות כולו ותבטל מהות הסיבות הרחוקות ממנו והמסובבות האחרונות ומה שביניהן. אם כן הוא לו כדמות הצורה לדבר אשר יש לו צורה אשר בה הוא מה שהוא ובצורה תתקים אמיתתו ומהותו – כן יחס האלוה לעולם. ובזה הצד נאמר בו שהוא הצורה האחרונה' ושהוא 'צורת הצורות' – כלומר שהוא אשר מציאות כל צורה בעולם וקיומה נסמך באחרונה אליו ובו קיומה כמו שהדברים בעלי הצורות מתקיימים בצורתם. ומפני זה הענין נקרא בלשוננו 'חי העולם' – ענינו שהוא חיי העולם כמו שיתבאר:"

.

.

ושם בחלק א' נ"ח:

"ואחר כן השגנו שזה הנמצא – אין מציאותו אשר הוא עצמו מספיק לו אמנם שיהיה נמצא בלבד אבל שופעות מאתו מציאויות רבות – ואין זה כשפע החום מן האש ולא כחיוב האור מן השמש אבל שפע שימשיך להם תמיד עמידה וקיום וסידור בהנהגה מתוקנת כמו שנבאר"

.

.

ובחלק א' ע"ב:

"ומפני זה נמצא בו זה הכח הדברי, אשר בו יחשוב ויסתכל ויעשה ויכין ויזמן במינים מן המלאכות מזוניו וכנו ולבושו, ובו ינהיג כל אברי גופו עד שיעשה מהם הראש מה שיעשה, ויתנהגו האברים אשר תחת יד האברים הראשיים במה שיתנהגו. ובעבור זה, אילו דמית בנפשך אחד מבני אדם נשלל זה הכוח, מונח עם הכוח החיוני לבד, היה אובד לשעתו. וזה הכוח נכבד מאד, יותר נכבד מכל כוחות בעלי חיים. והוא גם כן נעלם מאד, לא תובן אמיתתו בתחילת הדעת המשתתף כהבנת שאר הכוחות הטבעיות.

כן במציאות, דבר אחד הוא המנהיג לכללו המניע לאבריו, הראש הראשון אשר נתן לו כוח ההנעה, עד שהנהיג מה שזולתו. ואילו ידמה האדם בנפשו ביטול הענין ההוא, בטל מציאות זה הכדור בעצמו, הראש ממנו ואשר תחת יד הראש; ובדבר ההוא ימשך מציאות הכדור בכל חלק ממנו. והדבר ההוא, האלוה יתעלה שמו. ולפי זה הענין לבד נאמר באדם לבדו שהוא עולם קטן, מפני שבו התחלה אחת היא המנהיגה לכולו. ומפני זה הענין נקרא השם יתברך בלשוננו חֵי העולם, ונאמר: "וישבע בחי העולם" (דניאל יב, ז).

כו'

זה הכוח המדבר הוא כוח בגוף ובלתי נפרד ממנו. והשם יתברך אינו כוח בגוף העולם, אבל נפרד מכל חלקי העולם; והנהגתו יתעלה והשגחתו מחוברת לעולם בכללו חיבור נעלם ממנו תכליתו, וכוחות בני אדם מקצרות לדעתו; כי המופת יעמוד על הבדלו יתעלה מן העולם והנקותו ממנו, והמופת יעמוד על מציאות מעשה הנהגתו והשגחתו בכל חלק מחלקיו, ואפילו הדק הפחות; ישתבח מי שנצְחָנו שלמותו!"

.

.

ובחלק ב' פרק כ"ב הביא דעת אריסטו שהבורא פועל את הנבראים בדרך הכרח, וכתב שזה לא ייתכן כי אז נסיק שאם היה רוצה להאריך כנף של זבוב לא היה יכול, ובוודאי הוא יכול:

"אבל כשנאמין שזה כולו – בכונת מכוון פעלו ויחדו כמו שגזרה חכמתו אשר לא תושג לא יתחיב לנו דבר מאלו השאלות כולם. אבל אמנם יתחיבו למי שיאמר שזה כולו – על צד החיוב לא ברצון רוצה – והוא דעת שלא ימשך ענינו על סדר המציאות ולא ניתנה בו עילה ולא טענה מספקת; וימשכו אחריו גם כן הרחקות עצומות מאד – והם היות האלוה אשר יודה כל משכיל בשלמותו בכל מיני השלמויות עם כל הנמצאות בענין שלא יחדש בהם דבר. ואילו ביקש להאריך כנף זבוב או לחסר רגל תולעת – לא היה יכול."

.

.

ובמו"נ ג י"ז:

"והדעת החמישי הוא דעתנו – רצוני לומר דעת תורתנו. ואני אודיעך ממנו מה שכתוב בספרי נביאינו בו והוא אשר יאמינוהו המון חכמינו. ואגיד לך אחר כך עוד מה שיאמינוהו קצת האחרונים מעמנו ואודיעך גם כן מה שאאמינהו אני בו. ואומר פנת תורת משה רבנו – עליו השלום – וכל מי שנמשך אחריה היא שהאדם בעל יכולת גמורה – רצוני לומר שהוא בטבעו ובבחירתו וברצונו יעשה כל מה שיוכל האדם לעשותו מבלתי שיברא לו דבר מתחדש כלל; וכן כל מיני בעלי חיים שאינם מדברים יתנועעו ברצונם; וכן רצה האלוה ית' – רצוני לומר שמרצונו הקדום באין תחילה – שיהיה כל בעל חיים מתנועע לרצונו ושיהיה האדם בעל יכולת על מה שירצהו או שיבחרהו ממה שיוכל עליו. וזאת – פינה לא נשמע כלל באומתנו ובאנשי תורתנו חולק עליה תהילה לאל:

וכן מכלל פנות תורת משה רבנו – שהוא ית' לא יתכן עליו העול בשום צד מן הצדדים ושכל מה שיבוא לבני אדם מן הרעות והמכות או ישיגם מן הטובות לאיש אחד או לקהל הכל הוא על צד הראוי במשפט הישר אשר אין עול בו כלל; ואפילו אם נכנס קוץ ביד אדם והוציאו מיד לא היה זה רק על צד העונש לו ואילו השיג למעט הנאה היה זה גמול לו – וכל זה בדין והוא אמרו עליו ית' "כי כל דרכיו משפט וגו'"; אלא שאנחנו נסכול אפני הדין ההוא:

הנה כבר התבארו לך אלה הדעות והוא שכל מה שתראה מעניני בני אדם המתחלפים – יחשוב אריסטו שהוא במקרה גמור ויחשבו האשעריה שהוא נמשך לרצון לבד ותחשוב כת המעותזילה שהוא נמשך לחכמה ונחשוב אנחנו שהוא נמשך אחר הראוי לאדם לפי פעולותיו. ומפני זה הוא אפשר אצל כת האשעריה שייסר האלוה ביסורים החסיד הטוב בעולם הזה ויעמידהו עולמית באש אשר יאמר בעולם הבא – ויאמר כן רצה האלוה; ויראה המועתזילה שזה עול ושזה אשר הוכח במכאוב ואפילו הנמלה (כמו שזכרתי לך) יש לה גמול והיות זה מוכח ומיוסר עד שיגמל נמשך אחר חכמתו; ואנחנו נאמין שכל אלה הענינים האנושיים הם כפי הדין והאלוה – חלילה לו מעול – לא יענוש אחד ממנו אלא המחויב והראוי לעונש. זהו הכתוב ב'תורת משה רבנו' כי הכל נמשך אחר הדין. ועל זה הדעת נמשכו דברי המון חכמינו – שאתה תמצאם אומרים בבאור "אין מיתה בלא חטא ולא יסורין בלא עוון" ואמרו "במדה שאדם מודד – בה מודדין לו" וזה – לשון המשנה. ובארו בכל מקום שהמשפט מחויב בהכרח בחוקו ית' והוא שיגמול העובד על כל מה שיעשה ממעשי הבור והיושר – ואף על פי שלא צווה בו על ידי נביא – ושיענוש על כל מעשה רע שיעשהו האיש – ואף על פי שלא הוזהר ממנו על ידי נביא – אחר שהוא דבר שהשכל מזהיר ממנו – רצוני לומר ההזהרה מן העול והחמס. אמרו "אין הקדוש ברוך הוא מקפח זכות כל בריה" ואמרו "כל האומר קודשא בריך הוא ותרן הוא יתותרן מעוהי; אלא מאריך אפיה וגבי דיליה"; ואמרו "אינו דומה מצווה ועושה למי שאינו מצווה ועושה" – ובארו שהוא – אף על פי שלא צווה – 'נותנים לו שכרו'; – ועל זה העיקר נמשכו כל דבריהם. ובאה בדברי החכמים תוספת אחת שלא באה במה שכתוב בתורה – והוא מאמר קצתם "יסורין של אהבה" – והוא שלפי זה הדעת אפשר שיחולו באדם מכות ללא פשע קודם אבל להרבות גמולו. וזהו גם כן דעת כת המועתזילה. ואין פסוק בתורה לזה הענין; ולא יטעוך עניני ה'נסיון' "והאלוקים נסה את אברהם" ואמרו "ויענך וירעיבך וגו'" – כי הנה תשמע אחר זה הדברים בו. ולא נכנסה תורתנו כלל אלא בעניני בני אדם; אמנם ענין זה הגמול לבעל חיים שאינו מדבר לא נשמע כלל באמונתנו לפנים וגם החכמים לא זכרוהו כלל; אבל קצת האחרונים מן ה'גאונים' ז"ל' כאשר שמעוהו מכת המעותזילה ישר בעיניהם והאמינוהו:

ואשר אאמינהו אני בזאת הפינה – רצוני לומר בהשגחה אלוקית – הוא מה שאספר לך. ואיני נסמך בזאת האמונה אשר אספרה למה שהביאני אליו המופת אבל אסמך בה למה התבאר אצלי שהוא כונת תורת האלוה וספרי נביאינו. וזה הדעת אשר אאמינהו הוא יותר מעט ההרחקות מן הדעות הקודמות ויותר קרוב אל ההקש השכלי. והוא שאני אאמין שההשגחה האלוקית אמנם היא בזה העולם התחתון – רצוני לומר מתחת גלגל הירח – באישי מין האדם לבד וזה המין לבדו הוא אשר כל עניני אישיו ומה שישיגם מטוב או רע נמשך אחר הדין כמו שאמר "כי כל דרכיו משפט"; אבל שאר בעלי החיים וכל שכן הצמחים וזולתם דעתי בהם דעת אריסטו לא אאמין כלל שזה העלה נפל בהשגחה בו ולא שזה העכביש טרף זה הזבוב בגזרה מאת האלוה ורצונו האישי עתה ולא שהרוק אשר רקק אותו ראובן התנועע עד שנפל על זה היתוש במקום מיוחד והרגו בגזרת האלוה ולא שזה הדג חטף ובלע זאת התולעת מעל פני המים ברצון אלוקי אישי – אבל אלה כולם אצלי במקרה גמור כמו שחושב אריסטו. ואולם ההשגחה האלוקית לפי דעתי ולפי מה שאני רואה היא נמשכת אחר השפע האלוקי – והמין אשר נדבק בו השפע ההוא השכלי עד ששב בעל שכל ונגלה לו כל מה שהוא גלוי לבעל שכל הוא אשר התחברה אליו ההשגחה האלוקית ושיערה לו כל פעולותיו על צד הגמול והעונש. אמנם אם טבעה הספינה ומה שבתוכה כמו שזכר ונפל הגג על מי שבבית אם היה זה במקרה לפי דעתנו אבל ברצון אלוקי – לפי הדין במשפטיו אשר לא יגיעו דעותינו לידיעת סדרם:

ואשר הביאני לזאת האמונה הוא – שאני לא מצאתי כלל בדברי ספר נביא שיש לאלוה השגחה באיש מאישי בעלי החיים כי אם בבני אדם לבד; וכבר תמהו הנביאים גם כן על היות ההשחגה בבני אדם ושהוא קטן ופחות משישגיח הבורא עליו כל שכן בזולתו מבעלי החיים אמר "מה אדם ותדעהו וגו'" "מה אנוש כי תזכרנו וגו'". וכבר באו פסוקים מפורשים בהיות ההשגחה בבני אדם כולם ובהפקד כל מעשיהם – אמר "היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם" ואמר "אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם – לתת לאיש כדרכיו" ועוד אמר "כי עיניו על דרכי איש וכל צעדיו יראה". וכבר זכרה התורה ההשגחה בבני אדם והפקד מעשיהם אמר "וביום פקדי ופקדתי עליהם חטאתם" ואמר "מי אשר חטא לי אמחנו מספרי" ואמר "והאבדתי את הנפש ההיא" ואמר "ונתתי את פני בנפש ההיא" – וזה הרבה. וכל מה שבא מעניני אברהם יצחק ויעקב – ראיה גמורה על שההשגחה האישית נמצאת בבני אדם. אמנם שאר אישי בעלי החיים – הענין בהם כמו שיראה אריסטו באין ספק; ומפני זה היתה שחיטתם מותרת וגם מצווה בה והותר להשתמש בהם בתועלותינו ככל אשר נרצה. והראיה על היות שאר בעלי החיים בלתי מושגח בהם רק במין ההשגחה אשר זכר אותה אריסטו – מאמר הנביא כאשר ראה מהתגברות נבוכדנצר ורוב הרגו בני אדם אמר אדוני אלוקים כאילו נעזבו בני אדם ונשכחו ונעשו הפקר כדגים ותולעי הארץ הראה בזה המאמר שהמינים ההם נעזבים. והוא אמרו "ותעשה אדם כדגי הים כרמש לא מושל בו כולו בחכה העלה וגו'". ואחר כך באר הנביא שאין הענין כן ולא על צד העזיבה והשכחה והעלות ההשגחה אבל על צד העונש להם להתחיבם בכל מה שחל בהם – אמר "ה' למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו":

ולא תחשוב שזה הדעת יסתור אותו אמרו "נותן לבהמה לחמה וגו'" ואמרו "הכפירים שואגים לטרף וגו'" ואמרו "פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון" ומאמר החכמים גם כן "יושב וזן מקרני ראמים ועד ביצי כינים". והרבה כמו אלה המאמרים שתמצאם ואין בהם דבר סותר דעתי זה כי אלה כולם – השגחה מינית לא אישית וכאילו הוא מספר פעולותיו ית' בהכינו לכל מין מזונו ההכרחי וחומר עמידתו. וזה מבואר נגלה. וכן רואה אריסטו שזה המין מן הההשגחה הכרחי נמצא כבר זכרו גם כן אלכסנדר בשם אריסטו – רצוני לומר הכנת מציאות מזון כל מין לאישיו – ולולא זה היה המין אבד בלא ספק; וזה מבואר במעט הסתכלות. ואמנם אמרם "צער בעלי חיים דאורייתא" – מאמרו "על מה הכית את אתונך" – הוא על דרך ההשלמה לנו שלא נלמד מדת האכזריות ולא נכאיב לבטלה ללא תועלת אבל נכון אל החמלה והרחמנות ואפילו באי זה בעל חיים שיזדמן אלא לעת הצורך "כי תאוה נפשך לאכול בשר" – לא שנשחט על דרך האכזריות או השחוק. ולא תתחיב לי גם לפי זה הדעת השאלה לומר למה השגיח בבני אדם ולא השגיח בהשגחה ההיא לשאר בעלי החיים? כי השואל צריך שישאל עצמו ויאמר למה נתן שכל לאדם ולא נתן זה לשאר מיני בעלי חיים? – כי מענה זאת השאלה האחרונה כן רצה האלוה! או כן גזרה חכמתו! או כן גזר הטבע לפי שלשת הדעות הקדומות; ובאלה המענים בעצמם יענה על השאלה הראשונה:

והבן דעתי עד סופו והעלהו בידך שאני לא אאמין שיעלם מהאלוה ית' דבר או איחס לו לאות אבל אאמין שההשגחה נמשכת אחר השכל ומדובקת בו מפני שההשגחה אמנם תהיה ממשכיל ואשר הוא שכל שלם שלמות אין שלמות אחריו; אם כן כל מי שנדבק בו דבר מן השפע ההוא – כפי מה שישיגהו מן השכל ישיגהו מן ההשגחה; זהו הדעת הנאות אצלי למושכל ולכתובי התורה."

הלשון "השגחה" צריך הגדרה ברורה. מבואר כאן שמה שהוא מדבר על ההשגחה הוא בקשר לעניין של בחירה חופשית ושכר ועונש. לכן יש לפרש ש"השגחה" הוא קשר שכלי מבואר של שכר ועונש בין מעשיו של הנברא למה שקורה לו. וזה מדרגה של שיח בין הבורא לנברא. אם עשה רע יקרה לו רע ואם עשה טוב יקרה לו טוב. אבל מה שכל מה שקורה לבעל החיים הוא לפי רצונו המסויים המדוייק של הבורא על אותו בעל חיים מסויים באותו רגע מסויים (באופן שלא גלוי לנו מה הוא הרצון הזה, ואינו קשר סיבתי פשוט של שכר ועונש בדרך חוק קבוע אלא בדרך של רצון חופשי אוגם  חכמה נעלמת של הבורא שלא בהכרח ניתנת להבנה אנושית), זה לא נקרא השגחה אלא זה דבר פשוט לגמרי שנובע ממה שהבורא בורא את העולם בחכמה ורצון ולא שהעולם נעשה מעצמו בדרך מקרה ח"ו בלי שייכות לרצון וחכמה אלהית בשום בחינה ממנו, שזו אפיקורסות גמורה.

בסוף הקטע הוא אומר שהבורא יודע הכל אבל הוא משגיח לפי השכל. כי ההשגחה היא דיבור מיוחד של הבורא אל אותו נברא באופן אישי, ולזה צריך שהנברא יהיה בעל שכל.

כמובן ההשגחה גם היא חוק טבע ולא נס, אבל המציאות, כלומר הטבע וחוקיו, בכל מדרגותיה אינה אלא דיבור. והשגחה היא מדרגה עליונה של הטבע, מגולה יותר, וזה תלוי בכמה שכל יש לאדם, שכלו מכניס אותו למדרגה הזו. כמו מי שהגיע לנבואה ונכנס למדרגת הטבע הזו, עיין לקמן ברשימות 58-59 על הנבואה.

.

.

(מה שכתב במו"נ ג כ:

"ונטה קצת בעלי העיון לאמור שהידיעה נתלית במין ומתפשטת על שאר אישי המין בענין אחד – וזהו דעת כל בעל תורה כפי מה שיביא אליו הכרח העיון."

יש שהבינו מזה שהבורא לא יודע כל פרט מקרי. וזה לגמרי לא נכון (והרי בהלכות יסודי התורה ב הלכות ט י כתב שיודע גם יתוש קטן בטבור הארץ. ובמו"נג י"ז כתב: "והבן דעתי עד סופו והעלהו בידך שאני לא אאמין שיעלם מהאלוה ית' דבר או איחס לו לאות"). אלא כוונתו כאן לדברי אריסטו שמצד הטבע הידיעה היא מהפרטים (שמצד הטבע נודעים יותר) אל הכללים, ומצד השכל הידיעה היא מצד מה שנודע יותר מצד עצמו, דהיינו הכללים, ומשם אל הפרטים. עיין בזה עיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 3. והתבאר בבהירות יתירה בדברי אבן סינא בספר הריפוי פיזיקה פרקים א, ב. (עיין בזה בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית רשימה 63 ואולי גם 64, ושם יש קישור לספר של אבן סינא))

.

.

.

תוספת ביאור במה שההשגחה תלויה בהשגה השכלית, ובמהות ההשגחה, שהיא היראה, עיין מה שכתבתי בהערות על מורה נבוכים על ג' נ"ב

אני מעתיק לכאן:

מורה נבוכים ג' נ"ב

"אין ישיבת האדם ותנועתו ועסקיו והוא לבדו בביתו, כישיבתו ותנועתו ועסקיו והוא לפני מלך גדול, ולא דבורו והרחבת פיו כרצונו והוא עם אנשי ביתו וקרוביו, כדבורו במושב המלך, ומפני זה מי שיבחר בשלמות האנושי ושיהיה איש האלהים באמת, יעור משינתו וידע שהמלך הגדול המחופף עליו והדבק עמו תמיד הוא גדול מכל מלך בשר ודם ואילו היה דוד ושלמה, והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו, שהוא הדבוק אשר בינינו ובין הש"י, וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כאמרו באורך נראה אור, כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' והבן זה מאד. ודע כי כאשר ידעו זה השלמים, תגיע אליהם מן היראה והכניעה ופחד השם ויראתו ובשתם ממנו, בדרכים אמתיים לא דמיוניים, מה ששם צפונותיהם עם נשותיהם ובבית המרחץ, כנגליהם עם שאר בני אדם, כמו שתמצא מנהג חכמינו המפורסמים עם נשותיהם מגלה טפח ומכסה טפח, ואמרו ג"כ אי זה צנוע זה הנפנה בלילה כדרך שנפנה ביום, וכבר ידעת הזהירם מלכת בקומה זקופה, משום מלא כל הארץ כבודו, לישב בלב בני אדם באלו המעשים כלם הענין אשר זכרתי לך, והוא שאנחנו תמיד בין ידי השי"ת ולפני שכינתו נלך ונשוב, וגדולי חכמינו ז"ל היו נמנעים מלגלות ראשם, להיות השכינה מחופפת על האדם ומסוככת אותו, וכן היו ממעטים בדבריהם לזאת הכונה, וכבר בארנו מה שראוי לבארו במיעוט הדברים באבות, כי האלהים בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים. וזה הענין אשר העירותיך עליה הוא הכונה ממעשי התורה כלם, כי בפרטים ההם המעשיים כלם ובעשותם תמיד תגיע רגילות ליחידים החסידים עד שישלמו השלמות האנושי, ויפחדו מהשם וייראו ממנו וידעו מי עמהם, ויעשו אח"כ מה שראוי, כבר באר השי"ת כי תכלית מעשי התורה כלם הוא להגיע אל האדם זה ההפעלות, אשר כבר בארנו במופת בזה הפרק למי שידע האמתות אמתת חיוב הגעתו אליו, ר"ל יראתו יתברך ולפחד מדברו, אמר אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את ה' אלהיך. התבונן איך באר לך כי הכונה היתה מכל דברי התורה הזאת תכלית אחת, והיא ליראה השם הנכבד והנורא, והיות זה התכלית מגעת במעשים תדעהו מאמרו בזה הפסוק, אם לא תשמור לעשות, הנה התבאר שהיא תגיע מן המעשים שהם עשה ולא תעשה, אבל הדעות אשר למדתנו התורה והם השגת מציאותו יתב' ואחדותו, הדעות ההם ילמדונו האהבה כאשר בארנו פעמים, וכבר ידעת רוב האזהרה שהזהירה התורה על האהבה, ואהבת את ה' אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, כי שתי התכליות והם האהבה והיראה יגיעו בשני הדברים, האהבה תגיע בדעות התורה, הכוללות השגת מציאות הש"י על אמתתה, והיראה תגיע בכל מעשי התורה כמו שבארנו, והבן זה הביאור:"

.

יש כאן קושיא.

בהלכות יסודי התורה פרק ב' כתב:

"האל הנכבד והנורא הזה מצוה לאהבו וליראה אותו שנאמר ואהבת את ה' אלהיך ונאמר את ה' אלהיך תירא.
והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני תמים דעות כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו ולפי הדברים האלו אני מבאר כללים גדולים ממעשה רבון העולמים כדי שיהיו פתח למבין לאהוב את השם כמו שאמרו חכמים בענין אהבה שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמר והיה העולם."

.

הרי שהשווה את האהבה והיראה. הדרך להגיע לשתיהן ביחד כאחד הוא על ידי ההתבוננות בחכמה, במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים.

וכמו שכתב: "הדרך לאהבתו ויראתו כו'…וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד".

בסוף הלכות תשובה ציין לדברים שכתב כאן בפרק ב' והזכיר רק את האהבה ולא את היראה.

כאן בפרקנו הוא מחלק בין האהבה ליראה. "האהבה תגיע בדעות התורה, הכוללות השגת מציאות הש"י על אמתתה, והיראה תגיע בכל מעשי התורה כמו שבארנו, והבן זה הביאור."

כיוון שכתב "והבן" הדברים אינם כפי קריאתם הפשוטה.

כתב בפרקנו:

"והמלך ההוא הדבק המחופף הוא השכל השופע עלינו, שהוא הדבוק אשר בינינו ובין הש"י, וכמו שאנחנו השגנוהו באור ההוא אשר השפיע עלינו, כאמרו באורך נראה אור, כן באור ההוא בעצמו הוא משקיף עלינו, ובעבורו הוא תמיד עמנו משקיף ורואה, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם ה' והבן זה מאד"

כמו שכתבתי לעיל, "משקיף" פירושו משגיח. השגחה היא גילוי הנוכחות האלוהית לכח הדמיון. השכל כשהוא משיג זה גורם לאהבה ויראה כאחד כמו שכתב בהלכות יסודי התורה פרק ב. מה שכח הדמיון משיג בעצמו את הנוכחות האלוהית על ידי שהוא רואה השגחה בכלי שלו, זה גורם ליראה.
אם אדם לא נתן צדקה לעני שביקש ממנו, ובאותה שעה החמיץ כל יינו באופן לא שכיח, הוא מתיירא. זו לא השגה שכלית, וגם לא השגה שכלית שמרוב שהיא בהירה ומוחשית היא מגיעה עד הנפש הבהמית, היא כח הדמיון. זו השגה שהנפש הבהמית משיגה ישר בעצמה.

ההשגחה היא הגילוי של שכר ועונש. זו הדרך שבה מתגלה הנוכחות האלוהית לנפש הבהמית. לעולם לא ייתכן שמדרגת הנפש הבהמית תהיה יותר גדולה ממדרגת השגת השכל. אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד. זה מוביל לקנאות דתית נבערת. הנפש הבהמית מוכרחה להיות תחת הנהגת השכל, וככל שיש לה השגה יותר היא זקוקה יותר להנהגת השכל. כמו שתינוק מוכרח מבוגר שישגיח עליו. הבורא תמיד רוצה לגלות את נוכחותו לנפש הבהמית, רק מה שהאדם אין לו השגת שכל עיוני זה לא מאפשר את גילוי ההשגחה. לכן שיטת הרמב"ם שההשגחה תלויה במדרגת ההשגה השכלית וכמו שכתב גם לעיל ג' י"ז.

מי שאין לו השגה שכלית ואין לו השגחה ונעזב ליד המקרה, אין הכוונה חלילה שהבורא לא משגיח עליו, אלא רק שלא מגלה לו את זה. מבחינת היראה אין כאן השגחה, אין לאדם השגחה גלויה שגורמת לו להיפעלות כח הדמיון ביראת שמים. אלא הוא משיג כאילו הכל במקרה. אבל מצידו פשוט שהבורא יודע הכל ועושה הכל לפי רצונו ולא שייך כלל אצלו שיעזוב ליד המקרה. אין למי לעזוב. וכבר הארכתי בזה והבאתי ראיות גמורות לזה באדם חי רשימה 29 עיין שם.

.

הנושא הכללי של פרקנו הוא שהאדם משיג את בוראו בשכל, וזה עצמו גורם להשגחה גלויה, כלומר הנהגת שכר ועונש גלויה, וזה הפירוש שבשכל הזה עצמו הבורא משקיף עלינו, וכך ההשגה השכלית מושכת לאדם יראת שמים על כח הדמיון. כח הדמיון קשור עם הגוף, ולכן כל שפת הגוף משתנה, ישיבתו תנועתו ועסקיו. וכח הדמיון מושפע ממעשי הגוף, ולכן שמירת מעשים ידועים שניתנו בצווי קובעת את יראת השמיים הזו בכח הדמיון ואלה מעשי המצוות.

.

כשאדם משיג השגות גבוהות הוא מתפתה להרוס להשיג מהר, להתקדם מהר מדי ולא ללמוד את כל ההקדמות הנצרכות כראוי. הוא הורס בלי להרתע ולהיות סבלן. וכמו שכתב לעיל א' ה', ושם בחלק א' בפרקים ל"א-ל"ד. עיין בזה באדם חי רשימה 118. לכן גם היראה שהיא הרתיעה והסבלנות ולימוד ההקדמות, היא במעשים מצויים על האיברים, שבזה האדם מוגבל ליראה.

לסיכום, עצם האהבה ועצם היראה הוא אחד, הוא דעת אלהים. וכמו שכתב בהלכות יסודי התורה פרק ב. כשמדובר על עבודה, להכניס את ההשגה לכלים של גוף, יש הבדל. באהבה זהו ההימשכות אחרי מתיקות ההשגה עד לחולי אהבה וכמו שכתב בהלכות תשובה פרק י'. וביראה זהו ההגעה להשגת השגחה גלויה ומעשי המצוות בדרך של יראה וציווי.

.

.

כעת כתבתי עוד בעניין ההשגחה על הפרטים ועל המין הכללי, בעיונים בפילוסופיה אריסטוטלית  רשימה 68 בביאור על התחלות הנמצאות מאת אלפראבי (יש שם כותרת משנה בתוך הרשימה הארוכה: "בהשגחה וידיעת ה' בפרטים").

.

.

עיין עוד בזה לקמן רשימה 165

אודות nirstern

https://nirstern.wordpress.com/
פוסט זה פורסם בקטגוריה 29 - בעניין השגחה פרטית לפי הרמב"ם, האם היא על כל דבר. טוען שהרמב"ם סובר כהבעש"ט בזה.. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

6 תגובות על 29 – בעניין השגחה פרטית לפי הרמב"ם, האם היא על כל דבר. טוען שהרמב"ם סובר כהבעש"ט בזה.

 1. primegadim הגיב:

  ללא קשר לפוסט, סתם משהו לפרשת השבוע
  "הַנִּסְתָּרֹת–לַיהוָה, אֱלֹהֵינוּ; וְהַנִּגְלֹת לָנוּ וּלְבָנֵינוּ, עַד-עוֹלָם–לַעֲשׂוֹת, אֶת-כָּל-דִּבְרֵי הַתּוֹרָה הַזֹּאת." (פרק כט,פסוק כח)

  הנגלה והנסתר
  אומנם הניסתרות לה' אלוהינו
  אבל אנחנו יודעים שיש נסתרות
  והידיעה הזאת ממלאת את
  הנגלות באש פנימית
  שמדליקה את נפשנו…

  ללא הבערה הפנימית היו הנגלות
  נדחות על ידי ההולכים
  בעקבות המדע
  או בעקבות ההיסטוריה
  או בשם הקידמה…

  ןהיו מוזנחות בכוונת מכוון
  על ידי מי שמרגישים את
  הכישלון האלוהי
  בשואה…

  וקבלת-הסוד אולי בכלל לא הייתה נוצרת!
  ומחשבת החסידות שניזונה מהקבלה
  הייתה כנראה יותר רזה ומצומקת…

  וכל הרתת האמוני-המשיחי-והציוני
  היה מתדלדל והולך וההתחדשות
  היהודית לא הייתה מתחדשת
  ללא תחושת המיסתורין
  בהיסטוריה ובמציאות
  היהודית והישראלית.

  ולפני הכול ואחרי הכול –
  הבריאה היא מסתורית,
  העולם הוא מסתורי,
  האדם הוא מסתורי,
  החיים מסתוריים
  והמוות מסתורי!

  ואחרי כל המסתורין הזה עומד האדם
  שמתפוצץ מרוב התפעלות וקורא
  א-ל-ו-ה-י-ם !

  שבת שלום יקרים
  פנחס

 2. פינגבאק: 60 – קבלה והבנה של הייסורים. מעשה מרכבה | אדם חי – האתר של ניר שטרן

 3. פינגבאק: 76 הערות קצרות על הפשט של מורה נבוכים לפי הסדר – חלק ג פרק טו-כא | ביאור על מורה נבוכים מאת ניר שטרן

 4. פינגבאק: 137 – קצת נקודות סביב ענייני וירוס הקורונה (וקצת על עבודת הציפייה למשיח) | אדם חי – האתר של ניר שטרן

 5. פינגבאק: 137 – קצת נקודות סביב ענייני וירוס הקורונה (וקצת על תמימות ועל עבודת הציפייה למשיח) | אדם חי – האתר של ניר שטרן

 6. פינגבאק: 165 – בעניין השגחה, האם יש השגחה על כל הפרטים של כל הנבראים או רק השגחה כללית על מינים | אדם חי – האתר של ניר שטרן

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s