התעלות מעל הטבע

גם זה קטע ממכתב, לאדם אחר. השאלה היתה על כך שאני מדבר כל הזמן על התחברות לטבעי ולאנושי הבסיסי הפשוט והנמוך, ומה עם התחברות להתעלות אל מעל הטבע, לאור אלוהי עליון שבא מלמעלה להאיר אותנו?

יש בדברים השלמה חשובה למה שנכתב ברשימה הקודמת שהבאתי בה גם כן התכתבות.

.

– – –

.

שלום . . .,

ההרגשה שאתה מתאר זו כמו נגיעת קרן שמש, זו התעוררות בסיעתא דשמיא והשפעה מלמעלה לאמונה והתקרבות לבורא. זו מתנה, קריאה.

הקריאה היא להתקרב לבורא, לאמת.

אחרי שמתעוררים כאילו משינה, מחיים סתמיים וריקים, ורואים שיש בעולם רובד נעלה, אור שמיימי, והעולם הוא סוד ויש בו עומק ומשמעות. כעת נשאר להתחיל באמת ללכת בדרך.

המסילת ישרים פרק ג' כותב:

"כי מי שהוא עדין חבוש במאסר יצרו, אין עיניו רואות האמת הזאת ואינו יכול להכירה, כי היצר מסמא את עיניו ממש, והנה הוא כהולך בחושך שיש לפניו מכשולות ואין עיניו רואות אותם. והוא מה שאמרו ז"ל (בבא מציעא פג): תשת חושך ויהי לילה (תהלים קד), זה העולם הזה, שדומה ללילה.

והבן כמה נפלא המאמר האמיתי הזה למי שמעמיק להבין בו. כי הנה חושך הלילה שני מיני טעיות אפשר לו שיגרום לעין האדם: או יכסה את העין עד שלא יראה מה שלפניו כלל, או שיטעה אותו עד שיראה עמוד כאילו הוא אדם, ואדם כאילו הוא עמוד כן חומריות וגשמיות העולם הזה, הנה הוא חושך הלילה לעין השכל, וגורם לו שתי טעויות: האחת אינו מניח לו שיראה המכשולות שבדרכי העולם, ונמצאים הפתאים הולכים לבטח ונופלים ואובדים מבלי שהגיעם פחד תחלה. והוא מה שאמר הכתוב (משלי ד): דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו, ואומר (שם כב): ערום ראה רעה ונסתר ופתיים עברו ונענשו, ואומר (שם יד): וכסיל מתעבר ובוטח, כי לבם בריא להם כאולם, ונופלים טרם ידעו מהמכשול כלל. והטעות השניה והיא קשה מן הראשונה היא שמטעה ראייתם עד שרואים הרע כאלו הוא ממש טוב, והטוב כאילו הוא רע, ומתוך כך מתחזקים ומחזיקים מעשיהם הרעים. כי אין די שחסרה מהם ראיית האמת לראות הרעה אשר נגד פניהם, אלא שנראה להם למצוא ראיות גדולות ונסיונות מוכיחים לסברותיהם הרעות ולדעותיהם הכוזבות, וזאת היא הרעה הגדולה המלפפתם ומביאתם אל באר שחת. והוא מה שאמר הכתוב (ישעיה ו): השמן לב העם הזה ואזניו הכבד ועיניו השע פן וגו', וכל זה מפני היותם תחת החושך וכבושים המה תחת ממשלת יצרם. אך אותם שכבר יצאו מן המאסר הזה, הם רואים האמת לאמיתו ויכולים ליעץ שאר בני אדם עליו.

הא למה זה דומה? לגן המבוכה, הוא הגן הנטוע לצחוק, הידוע אצל השרים, שהנטיעות עשויות כתלים כתלים, וביניהם שבילים רבים נבוכים ומעורבים, כולם דומים זה לזה, והתכלית בם הוא להגיע אל אכסדרה אחת שבאמצעם. ואמנם השבילים האלה מהם ישרים ומגיעים באמת אל האכסדרה, ומהם משגים את האדם ומרחיקים אותו ממנה. ואמנם ההולך בין השבילים הוא לא יוכל לראות ולדעת כלל אם הוא בשביל האמיתי או בכוזב, כי כולם שוים ואין הפרש ביניהם לעין הרואה אותם, אם לא שידע הדרך בבקיאות וטביעות עין שכבר נכנס בם והגיע אל התכלית שהוא האכסדרה. והנה העומד כבר על האכסדרה הוא רואה כל הדרכים לפניו ומבחין בין האמתיים והכוזבים, והוא יוכל להזהיר את ההולכים בם, לומר: זה הדרך לכו בו! והנה, מי שירצה להאמין לו, יגיע למקום המיועד. ומי שלא ירצה להאמין וירצה ללכת אחר עיניו, ודאי שישאר אובד ולא יגיע אליו.

כן הדבר הזה: מי שעדיין לא משל ביצרו, הוא בתוך השבילים, לא יוכל להבחין ביניהם. אך המושלים ביצרם שכבר הגיעו אל האכסדרה, שכבר יצאו מן השבילים וראו כל הדרכים לעיניהם בברור, הם יכולים ליעץ למי שירצה לשמוע, ואליהם צריכים אנו להאמין. ואמנם מה היא העצה שהם נותנים לנו? בואו חשבון, בואו ונחשב חשבונו של עולם, כי כבר הם ניסו וראו וידעו שזה לבדו הוא הדרך האמיתי להגיע האדם אל הטובה אשר הוא מבקש ולא זולת זה.

כללו של דבר, צריך האדם להיות מתבונן בשכלו תמיד בכל זמן ובזמן קבוע לו בהתבודדו, מה הוא הדרך האמיתי לפי חק התורה שהאדם צריך לילך בו. ואחר כך יבוא להתבונן על מעשיו אם הם על הדרך הזה אם לא, כי על ידי זה ודאי שיהיה לו נקל לטהר מכל רע וליישר כל דרכיו. וכמו שהכתוב אומר (משלי ד): פלס מעגל רגליך וכל דרכיך יכונו, ואומר (איכה ג): נחפשה דרכינו ונחקורה ונשובה עד ה'. "

בספר איוב נאמר ארץ ניתנה ביד רשע. וחז"ל למדו מזה שהקב"ה נתן רשות חופשית לשטן לנסות להטעות את איוב ולבלבל אותו בכל דרך אפשרית. והשטן הראה לו שמי שצדיק סובל בצורה לא טבעית וזה סימן שזה לא רצון הקב"ה מה שהוא עושה.

רבי ירוחם דיבר על זה באריכות, כמה צריך להיזהר מלהסתמך על תחושות וסימנים וחוויות ומופתים וכו' וכו'.

העולם הזה הוא עולם של נסיון, של בחירה של האדם, צריך לברר מה הנכון בהתבוננות מאוד עמוקה, נוקבת ובלתי פוסקת, לפשפש ולחקור ולהעמיק שוב ושוב ולזקק במאזני השכל וכח השיפוט ולא ללכת אחרי ליבו בלי ביקורת לשום כיוון.

.

בוודאי יש בעולם מישור שמעל הטבע, עליון ונשגב וטהור ומואר.

לפי חז"ל, וזה מבואר היטב ובעומק בשערי קדושה מרבי חיים ויטאל, יש באדם ארבעה יסודות. עפר, מים, רוח ואש.

בכל יסוד יש דרך רעה ודרך טובה. בספר עלי שור מהרב וולבה מפרט ונסביר את דברי רבי חיים ויטאל על זה. כתבתי על זה בפירוט בספר אמרי יצחק ועוד מקומות.

תמצית מדברי רבי חיים ויטאל והרב וולבה על זה:

היסוד של החיבור למה שמעל הטבע הוא יסוד האש.

הדרך הרעה שבאש היא כמו אש של מדורה ששורפת ומזיקה. הדרך הטובה באש היא כמו השמש, שהיא ממותקת ונעימה ומחייה ומצמיחה.

ההבדל הוא שתנועת אש המדורה היא מלמטה למעלה. זה כח הגאווה. תנועת האש של קרני השמש היא מלמעלה למטה. זה כח הענווה.

בטבע האדם יסוד האש שבו שואף למעלה. לכבוד ושררה. וגם לתחושות של רוחניות עילאית, תחושת שחרור מהגשמיות, מהאפרוריות והכובד והצימצום והעמל היבש של הגשמיות. אנשים הולכים לסדנאות צום וניקוי גוף, ויפאסאנה (10 ימי שתיקה במדבר), עושם דיאטה עד אנורקסיה, וכו'. רוצים להרגיש לבנים, מוארים, טהורים, רוחניים. שואפים למיסטיקה וחוויות על טבעיות וכו'. הולכים לסדנאות תיקשור ושאמאניות וכו'. עושים מדיטציות וכו'. מקפידים על מחשבה חיובית בלבד וכו'.

.

לפי התורה תיקון יסוד האש הוא בשבירת התכונה הטבעית שלו לשאוף למעלה. ולתקנו שישאף למטה. כמו קרני השמש. זו הענווה שהיא הבסיס לתורה ולהתקרבות לבורא. התורה כמו מים, הולכת למקום הנמוך. זו האדמה שמשם הצמיחה, זה עץ שתול על פלגי מים, ששורשיו מרובים מענפיו, ולא כמוץ אשר ידפנו רוח, מי שמחפש "רוחניות". חז"ל אמרו שאדם צריך להרגיש אפל, יושב בחושך, כמו בית שאין בו חלונות. הוי קבל וחיי. אמרו שאין תפילתו נשמעת עד שישים עצמו כבשר.

זהו באמת הרובד שמעל הטבע. הטבע הוא הגאווה. להתעלות מעל הטבע, להיות ברובד של גילוי עליון מלמעלה, של יציאה מהטבע, התעלות עליו, מכח הגילוי האלוהי שבא מחוץ לאדם ומאיר לו באור אלוהי עליון, זה לשבור את הגאווה ולהכנס להיכל הענווה. זו הרוחניות האמיתית. זה לא בא טבעי וקל, זו עבודה קשה וגדולה מאוד, שבירת הטבע, שבירת המידות, שרק בדרך נס, בסיעתא דשמיא עליונה, אפשר להצליח בה. זה הכל נראה הפוך, וזו כוונת המסילת ישרים שלא רק העולם הזה הוא חושך, אלא שהדברים בו נראים הפוכים.

רבי ירוחם מדבר הרבה מאוד על "מעל הטבע". יש לו סדרת שיחות בשם הזה ועל זה רוב דבריו. על מישור הנס, החיים בהתעלות ניסית מעל הטבע. מחוץ לטבע, בשבירת הטבע.

אבל המילים האלה מאוד מטעות, אנשים מפרשים אותן הפוך, כאילו הכוונה לנוע כלפי מעלה. לכן אני מדגיש כל הזמן את מה שטועים בו ומדבר על התנועה כלפי מטה, על ההתקרבות לגוף ולאדמה ולפשוט ולנמוך. הקב"ה שוכן אצל הכי נמוך, אצל המדוכא והעני והחולה ושבור הלב. הגר היתום והאלמנה. במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו. מי שהכי נעלה והכי גדול הולך למקום הכי נמוך. דוד המלך עסק בשפיר ושליה ודם נידה, ועל זה אמר שהוא חסיד. בבבא בתרא נאמר שהמלך הוא עבד העיר, מתקן ביוב ומדרכות ומפנה אשפה.

.

הרב וולבה אמר שהוא ראה פועלי פינוי אשפה במשאית אשפה, שהם רבים מי יעמוד למעלה על המשאית במקום יותר חשוב ויהיה על הגובה ומכובד. הגאווה ורדיפת הכבוד והעליונות נמצאת בכל מקום. להיות "איש פשוט וטבעי ורגיל וארצי ונמוך" זה לא דבר שתמצא אותו אצל אנשים פשוטים ורגילים וארציים. גם האנשים הכי "פשוטים" מבחינת המעמד החברתי וההשכלה וכו', נגועים בגאווה ותככים ולב רע וצרות עין ושאר מידות, לא פחות מאנשים רמי מעלה וגבהי לב. רק תלמידי חכמים שזכו לאור אלוהי ועמלו בתורה ובמצוות ובתיקון המידות וזכו לתורה לשמה ולסייעתא דשמיא שמעל הטבע ויצאו מגדרי הטבע והתעלו מעליהם, רק הם יכולים להיות באמת באופן נקי ומזוקק וצרוף פשוטים ורגילים ונמוכים וארציים ומחוברים לאדמה ולאנושיות הבסיסית הטבעית ולגוף ולמה שנמוך. העולם הזה הוא עולם הפוך, הוא מטעה מאוד.

.

הטבע הוא להיות משועבד ליצר הרע שהוא כח הזרות והניתוק. ניתוק מהטבע…

אדם במצב הכי "טבעי", נניח השבטים הכי נידחים באפריקה, עסוק כל הזמן במלחמות ומאבקי כח ושליטה, פגיעה בנשים וחלשים, רדיפת הישגים, חמדנות, פנטזיות, התמכרות לתאוות,, פחדים, אשמה, קרבנות לאלילים, כשפים וכו' וכו'. זו התנתקות מהטבע האנושי האמיתי, הגרעיני. אלוהים ברא את האדם ישר והם ביקשו חשבונות רבים. "מעל הטבע" זה יצר הטוב, שמושג רק על ידי ההתגלות האלוהית, והוא חיבור, חיבור לטבע, הטבע בגימטריה אלהים.

וכשהשכילו יותר כולם רצו להגיע לשמיים, נבנה לנו מגדל וראשו השמיימה. ואילו אברהם אמר ואנכי עפר ואפר. ואבותינו היו רועי צאן. ונבחנו בצאן, ומשה נבחן בצאן, כמה הרגיש וריחם על טלה עייף וצמא

.

.

יש לרבי ירוחם הרבה שיחות על "עולם הפוך ראיתי".

כתבתי על זה גם כאן:

https://gmara.wordpress.com/%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9A-%D7%A8%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%99/

פוסט זה פורסם בקטגוריה אישי, יהדות. אפשר להגיע ישירות לפוסט זה עם קישור ישיר.

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s